پوش‌نوتیفیکیشن

چابک علاوه بر پیام چابک، پوش‌نوتیفیکیشن هم ارسال می‌کند. با توجه به این که دریافت پوش‌نوتیفیکیشن از سوی دستگاه‌هایی که پلی سرویس (play services) گوگل را ندارند امکان‌پذیر نمی باشد، در این حالت چابک به طور پیش‌فرض اتصال خود را با کلاینت حفظ می‌کند تا در حالت بسته (kill) بودن اپلیکیشن هم، پیام چابک را به صورت اعلان دریافت کنند. البته این امکان برای دستگاه‌های آی‌اواس، اندروید O به بالا و دستگاه‌های محافظت شده (مانند شیائومی، اوپو، ردمی و…) وجود ندارد.

شما می‌توانید نمایش و کلیک این پوش‌نوتیفیکیشن‌ها را شخصی‌سازی کنید. همینطور با تنظیم پوش‌نوتیفیشکیشن چند رسانه‌ای می‌توانید برای هرکدام اکشن تعیین نمایید.


شخصی‌سازی نمایش و کلیک روی اعلان

کلاینت چابک به طور پیش‌فرض برای پیام‌های دریافتی (پیام چابک و پوش‌نوتیفیکیشن)، اعلان (نوتیفیکیشن) نمایش می‌دهد. درصورت تمایل به تنظیم نمایش اعلان‌ها، کد مورد نظر خود را می‌توانید به کلاینت اضافه کنید. برای این منظور لازم است یک شیء از نوع NotificationHandler نمونه‌سازی کنید، مانند قطعه کد زیر:

NotificationHandler notificationHandler = new NotificationHandler() {
  @Override
  public Class getActivityClass(ChabokNotification chabokNotification) {
    //return preferred activity class to be opened on this message's notification
    return MY_MAIN_ACTIVITY_CLASS.class;
  }

  @Override
  public boolean buildNotification(ChabokNotification chabokNotification,
                     NotificationCompat.Builder builder) {
    // use builder to customize the notification object
    // return false to prevent this notification to be shown to the user
  	// otherwise true
    return true;
  }
};

AdpPushClient.get().addNotificationHandler(notificationHandler);
 • شما می‌توانید از کلاس getActivityClass برای تعیین صفحه مقصد روی کلیک استفاده کنید.
 • در متد buildNotification با پارامترهای ورودی متد یعنی ChabokNotification و NotificationCompat.Builder می‌توانید اعلان دریافتی را به دلخواه تغییر داده و درباره نمایش آن تصمیم بگیرید. در صورتی که مقدار بازگشتی از این متد true باشد، کتابخانه با توجه به تنظیمات مربوطه اعلان را نمایش می‌دهد ولی اگر مقدار بازگشتی false باشد بدین معنی است که شما خودتان نمایش را به عهده می‌گیرید.

دریافت دیتای اعلان

با استفاده از قطعه کد زیر در متد buildNotification که در بخش قبل به آن اشاره شده است، می‌توانید به data نوتیفیکیشن دسترسی داشته باشید:

if (chabokNotification.getExtras() != null) {
  Bundle payload = chabokNotification.getExtras();

  //FCM message data
  Object data = payload.get("data");
} else if (chabokNotification.getMessage() != null) {
  PushMessage payload = chabokNotification.getMessage();

  //Chabok message data
  JSONObject data = payload.getData();
}


نمایش کامل متن‌های بلند در اعلان

چابک به صورت پیش‌فرض متن پیام و پوش‌نوتیفیکیشن را به صورت bigText نمایش نمی‌دهد. در این حالت می‌توانید برای نمایش متن پیام و پوش‌نوتیفیکیشن با استفاده از متد buildNotification اقدام به نمایش اعلان شخصی‌سازی شده خود کنید و از قطعه کد زیر در متد فوق استفاده کنید: (دقت کنید که در متد فوق در صورت نمایش اعلان شخصی‌سازی شده، باید return false برگردانید)

NotificationManager notificationManager = (NotificationManager)
		getApplicationContext().getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);

String notifText = chabokNotification.getText();
builder.setStyle(new NotificationCompat.BigTextStyle().bigText(notifText));
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN) {
  builder.setPriority(Notification.PRIORITY_MAX);
}

notificationManager.notify(0, builder.build());


تنظیم پوش‌نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای (Rich Push Notification)

۱- ابتدا در فایل AndroidManifest.xml اکشن‌های خود را برای ‌BroadcastReceiver تعیین کنید تا بتوانید برای هر اکشن عملیات مناسب را اعمال کنید:

<receiver android:name="NOTIFICATION_RECEIVER_CLASS"> 
	<intent-filter> 
		<action android:name="YOUR_ACTION_01"/> 
		<action android:name="YOUR_ACTION_02"/> 
		<!-- list of actions ... -->
	</intent-filter>
</receiver>

۲- کلاس جدید از نوع BroadcastReceiver ایجاد کنید تا بتوانید کلیک بر روی هر اکشن را پیاده‌سازی کنید:

import android.content.Intent; 
import android.content.Context; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
 
public class NOTIFICATION_RECEIVER_CLASS extends BroadcastReceiver { 
  @Override 
  public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
    String action = intent.getAction(); 
	
    if ("YOUR_ACTION_01".equals(action)) { 
      //Action 01 was clicked by user ... 
    } else if ("YOUR_ACTION_02".equals(action)) { 
      //Action 02 was clicked by user ...
    } 
  } 
}

نمونه کد پوش‌نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای

قطعه کد زیر را در فایل AndroidManifest.xml قرار دهید:

<receiver android:name=".NotificationReceiver"> 
	<intent-filter> 
		<action android:name="special_offers_action"/> 
		<action android:name="favorite_product_action"/> 
	</intent-filter>
</receiver>

سپس کلاس جدید با نام NotificationReceiver از نوع BroadcastReceiver ایجاد کنید تا کد مربوط به دو اکشن بالا را با یک Toast به نمایش بگذارید:

import android.widget.Toast;
import android.content.Intent;
import android.content.Context;
import android.app.NotificationManager;
import android.content.BroadcastReceiver;

public class NotificationReceiver extends BroadcastReceiver {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    NotificationManager manager = (NotificationManager) 
        context.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);

    String action = intent.getAction();

    if ("special_offers_action".equals(action)) {
      Toast.makeText(context, "Special offers action was clicked by user ...",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else if ("favorite_product_action".equals(action)) {
      Toast.makeText(context, "Favorite product action was clicked ...",
          Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    manager.cancel(0);
  }
}
نمونه Curl

با اجرای دستور زیر در Terminal می‌توانید یک نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای ارسال کنید. دقت کنید که در دستور زیر مقدار <ACCESS_TOKEN> حساب کاربری خود و مقدار USER_ID را شناسه‌ کاربری که می‌خواهید پیام به او تحویل داده شود، وارد نمایید.

curl -X POST \
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/push/toUsers?access_token=<ACCESS_TOKEN>" \
-H "accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"user\": \"USER_ID\", \"content\": \"😍💯 جمعه سیاه 😍💯\", \"notification\": { \"title\": \"😍💯 جمعه سیاه 😍💯\", \"body\": \"در جمعه سیاه می‌توانید با خرید از فروشگاه‌چابک، همزمان با تمام دنیا در این کمپین بزرگ شرکت کنید و با تخفیف های باور نکردنی همراه باشید.\", \"actions\": [ { \"id\": \"special_offers_action\", \"title\": \"پیشنهادهای ویژه\", \"options\": 5 }, { \"id\": \"favorite_product_action\", \"title\": \"کالاهای مورد علاقه من\", \"options\": 5 } ], \"mediaType\": \"png\", \"mediaUrl\": \"https://raw.githubusercontent.com/chabokpush/chabok-assets/master/samples/notification/blackfriday.png\", \"mutableContent\": true, \"category\": \"__BLACK_FRIDAY__\" }}"

Its You