نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای

مراحل راه‌اندازی نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای

1) ابتدا در فایل AndroidManifest.xml اکشن‌های خود را برای ‌BroadcastReceiver تعیین کنید تا بتوانید برای هر اکشن عملیات مناسب را اعمال کنید :

<receiver android:name="NOTIFICATION_RECEIVER_CLASS"> 
	<intent-filter> 
		<action android:name="YOUR_ACTION_01"/> 
		<action android:name="YOUR_ACTION_02"/> 
		<!-- list of actions ... -->
	</intent-filter>
</receiver>

2) کلاس جدید از نوع BroadcastReceiver ایجاد کنید تا بتوانید کلیک بر روی هر اکشن را پیاده‌سازی کنید :

import android.content.Intent; 
import android.content.Context; 
import android.content.BroadcastReceiver; 
 
public class NOTIFICATION_RECEIVER_CLASS extends BroadcastReceiver { 

	@Override 
	public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
		String action = intent.getAction(); 
 
		if ("YOUR_ACTION_01".equals(action)) { 
			//Action 01 was clicked by user ............... 
		} else if ("YOUR_ACTION_02".equals(action)) { 
			//Action 02 was clicked by user ...............
		} 
	} 
}

نمونه کد نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای

قطعه کد زیر را در فایل AndroidManifest.xml قرار دهید :

<receiver android:name=".NotificationReceiver"> 
	<intent-filter> 
		<action android:name="demoAction"/> 
		<action android:name="closeAction"/> 
	</intent-filter>
</receiver>

سپس کلاس جدید با نام NotificationReceiver از نوع BroadcastReceiver ایجاد کنید تا کد مربوط به دو اکشن بالا را با یک Toast به نمایش بگذارید :

import android.widget.Toast; 
import android.content.Intent; 
import android.content.Context; 
import android.app.NotificationManager; 
import android.content.BroadcastReceiver; 

public class NotificationReceiver extends BroadcastReceiver { 
	@Override 
	public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
		NotificationManager manager = (NotificationManager) context.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); 

		String action = intent.getAction(); 

		if ("demoAction".equals(action)) { 
			Toast.makeText(context, "Demo action was clicked by user .......", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
		} else if ("closeAction".equals(action)) { 
			Toast.makeText(context, "Close action was clicked .....", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
		} 
 
		manager.cancel(0); 
	} 
}

نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای