مدیریت رویدادها

انتشار رویداد به همراه داده

با متدهای زیر می توانید رویداد های داخل برنامه را منتشر کنید:

//Objective-C:

- (BOOL)publishEvent:(NSString*)eventName data:(NSDictionary*)data;
- (BOOL)publishEvent:(NSString*)eventName data:(NSDictionary*)data live:(BOOL)live;
- (BOOL)publishEvent:(NSString*)eventName data:(NSDictionary*)data stateful:(BOOL)stateful;
- (BOOL)publishEvent:(NSString*)eventName data:(NSDictionary*)data live:(BOOL)live stateful:(BOOL)stateful;
//Swift:

manager?.publishEvent(eventName: String!, data: [AnyHashable : Any]!)
manager?.publishEvent(eventName: String!, data: [AnyHashable : Any]!, live: Bool)
manager?.publishEvent(eventName: String!, data: [AnyHashable : Any]!, stateful: Bool)
manager?.publishEvent(eventName: String!, data: [AnyHashable : Any]!, live: Bool, stateful: Bool)

نکته : پارامتر ورودی live به این معناست که کاربرانی که به چابک متصل هستند این رویداد را دریافت خواهند نمود.

جهت انتشار یک رویداد می‌توانید از نمونه کد زیر پیروی کنید :

//Objective-C:

NSDictionary *geoData = @{@"lat":@35.7590822,
              @"lng":@51.4006114};
[self.manager publishEvent:@"geo" data:geoData];
//Swift:

let geoData:[AnyHashable : Any] = ["lat":35.7590822,
                 "lng":51.4006114];
manager?.publishEvent("geo", data: geoData)

عضویت بر روی یک رویداد

متد subscribeEvent با امضاهای زیر موجود است که بر اساس نیاز خود می‌توانید آن‌ها را فراخوانی نمایید:

//Objective-C :

- (void)subscribeEvent:(NSString*)eventName;
- (void)subscribeEvent:(NSString*)eventName live:(BOOL)live;
- (void)subscribeEvent:(NSString*)eventName installationId:(NSString *)installationId;
- (void)subscribeEvent:(NSString*)eventName installationId:(NSString *)installationId live:(BOOL)live;
//Swift :

manager?.subscribeEvent(eventName: String!)
manager?.subscribeEvent(eventName: String!, live: Bool)
manager?.subscribeEvent(eventName: String!, installationId: String!)
manager?.subscribeEvent(eventName: String!, installationId: String!, live: Bool)

نکته : پارامتر ورودی live به این معناست که کاربرانی که به چابک متصل هستند این رویداد را دریافت خواهند نمود، مقدار installiationId نیز برابر شناسه منحصر به فرد دستگاه کاربر می‌باشد و از طریق متد getInstallationId به دست می‌آید.

در صورت استفاده از امضاهای حاوی installiationId تمامی رویدادهای مربوط به نام وارد شده به عنوان eventName که توسط آن دستگاه منتشر می‌شود را دریافت خواهید نمود.

نکته : installationId در بخش امکانات‌ چابک توضیح داده شده است. جهت عضویت روی یک رویداد، می‌توانید از نمونه کد زیر پیروی کنید :

//Objective-C :

[self.manager subscribeEvent:@"geo"]; //Public event  
[self.manager subscribeEvent:@"talk"
         installationId:@"INSTALLATION_ID"]; //Private event
//Swift :

manager?.subscribeEvent("geo") //public event
manager?.subscribeEvent("talk",
       installationId: "INSTALLATION_ID") //private event

لغو عضویت برروی یک رویداد

با استفاده از متد زیر می‌توانید اقدام به لغو عضویت بر روی یک رویداد کنید :

//Objective-C :

[self.manager unsubscribeEvent:@"geo"]; //Public event
[self.manager unsubscribeEvent:@"geo"
         installationId:@"INSTALLATION_ID"]; //Private event
//Swift :

manager?.unsubscribeEvent("geo") //public event
manager?.unsubscribeEvent("talk",
        installationId: "INSTALLATION_ID") //private event

برای دریافت رویداد باید delegate method زیر را پیاده سازی کنید، تا بتوانید رویداد هایی که توسط متد subscribeEvent بر روی یک رویداد خاص subscribe کرده اید دریافت کنید :

//Objective-C :

- (void) pushClientManagerDidReceivedEventMessage:(EventMessage *)eventMessage{
  NSLog(@"Event message (%@) was received .....",
     eventMessage.data);
}
//Swift :

func pushClientManagerDidReceivedEventMessage(_ eventMessage: EventMessage!) {
    print("Event message \(eventMessage.data) was received .....")
}