امکانات‌ دیگر

چابک متناسب با نیاز شما امکانات دیگری را هم در اختیارتان می‌گذارد. در این صفحه می‌توانید از وضعیت اتصال سرور و کلاینت مطلع شوید. رویدادهای اپلیکیشن (ثبت کاربر، نصب و بازدید) و شناسه‌های دستگاه و کاربر را دریافت نمایید. نشان‌هایی (Badge) که روی آیکون اپ شما در دستگاه کاربر نمایش داده می‌شود را می‌توانید مدیریت کنید. همچنین ارسال موقعیت مکانی در هنگام باز شدن اپلیکیشن و مشاهده گزارش‌های چابک را هم می‌توانید پیاده‌سازی کنید. در آخر می‌توانید از وضعیت اپ خود (فورگراند و بک‌گراند بودن آن) آگاه شوید.


وضعیت اتصال به چابک

پس از فراخوانی manager.addDelegate، می‌توانید از متد زیر برای دریافت رویدادهای داخلی چارچوب چابک استفاده کنید.

برای اطلاع از وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن، می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

//Objetive-C: 

- (void)pushClientManagerDidChangedServerConnectionState{
	// Called When PushClientManager Connecting State has been Changed
}

- (void)pushClientManagerDidChangeServerReachiability:(BOOL)reachable networkType:(PushClientServerReachabilityNetworkType)networkType{
	// Called When PushClientManager Server Reachability has been Changed
}
//Swift:

func pushClientManagerDidChangedServerConnectionState() {
	// Called When PushClientManager Connecting State has been Changed
}

func pushClientManagerDidChangeServerReachiability(_ reachable: Bool, networkType: PushClientServerReachabilityNetworkType) {
	// Called When PushClientManager Server Reachability has been Changed
}

برای مثال می‌توانید به نمونه کد زیر توجه کنید:

//Objective-C:

- (void)pushClientManagerDidChangedServerConnectionState{
  PushClientServerConnectionState _connectionState = self.manager.connectionState;
  switch (_connectionState) {
    case PushClientServerConnectingStartState:
      NSLog(@"Init");
      break;
    case PushClientServerConnectingState:
      NSLog(@"Connecting");
      break;
    case PushClientServerConnectedState:
      NSLog(@"Connected");
      break;
    case PushClientServerDisconnectedState:
      NSLog(@"Disconnected");
      break;
    case PushClientServerDisconnectedErrorState:
      NSLog(@"Error");
      break;
    default:
      NSLog(@"Unknown");
      break;
  };
}
//Swift:

func pushClientManagerDidChangedServerConnectionState (){
  let connectionState = self.manager?.connectionState as! PushClientServerConnectionState
  switch connectionState {
  case .connectingStartState:
    print("Init")
  case .connectingState:
    print("Connecting")
  case .connectedState:
    print("Connected")
  case .disconnectedState:
    print("Disconnected")
  case .disconnectedErrorState:
    print("Error")
  default:
    print("Unknown")
  }
}


رویداد وضعیت اپلیکیشن

با پیاده‌سازی متدهای زیر قادر به دریافت وضعیت اپلیکیشنتان (ثبت کاربر، نصب و باز شدن اپلیکیشن) خواهید بود.

 • ثبت کاربر:
//Objective-C
- (void)pushClientManagerDidRegisterUser:(BOOL)registration{
  NSLog(@"User sucessfully registered.");
}
- (void) pushClientManagerDidFailRegisterUser:(NSError *)error {
  NSLog(@"User not registered because of '%@' error", error);
}
//Swift
func pushClientManagerDidRegisterUser(_ registration: Bool) {
  print("User sucessfully registered.")
}
  
func pushClientManagerDidFailRegisterUser(_ error: Error!) {
  print("User not registered because of '\(String(describing: error))' error")
}
 • نصب:
//Objective-C
- (BOOL) application:(UIApplication *) application
        didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *) launchOptions{
  ...
  
  [[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self
                       selector:@selector(detectAppNewInstalled:)
                         name:kPushClientDetectAppNewInstall
                        object:nil];
  ...
  
  return YES;
}
- (void) detectAppNewInstalled:(NSNotification *) notification{
  NSLog(@"New Install : ----------------- %@ ---------------",notification.userInfo);
}
//Swift
func application(_ application: UIApplication,
        didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
    
  ...
      
  NotificationCenter.default.addObserver(self,
                    selector: #selector(self.detectAppNewInstalled(_:)),
                    name: kPushClientDetectAppNewInstall,
                    object: nil)
  ...
  return true
}
  
@objc func detectAppNewInstalled(_ notification: Notification?) {
  if (notification?.userInfo) != nil {
    print("App installed")
  }
}
 • بازدید:
//Objective-C
- (BOOL) application:(UIApplication *) application
        didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *) launchOptions{
  ....
  
  [[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self
                       selector:@selector(detectLaunched:)
                         name:kPushClientDetectAppWasLaunched
                        object:nil];
  ...
  
  return YES;
}
-(void) detectLaunched:(NSNotification *) notification{
  NSLog(@"App launched",notification.userInfo);
}
//Swift
func application(_ application: UIApplication,
        didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
    
  ...
      
  NotificationCenter.default.addObserver(self,
                    selector: #selector(self.detectLaunched(_:)),
                    name: kPushClientDetectAppWasLaunched,
                    object: nil)
  ...
  return true
}
  
@objc func detectLaunched(_ notification: Notification?) {
  if (notification?.userInfo) != nil {
    print("App launched")
  }
}


دریافت شناسه کاربر

هر کاربر در سرویس چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید:

//Objective-C
[PushClientManager defaultManager].userId;
//Swift
PushClientManager.default().userId

دریافت شناسه دستگاه

هر دستگاه در سرویس چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید:

//Objective-C:

NSString *installationId = [self.manager getInstallationId];
//Swift:

let installationId:NSString = manager?.getInstallationId() as! NSString


مدیریت نشان‌ها (Badge)

در صورت تمایل می‌توانید شماره badge اپلیکیشنتان را با متد زیر بازنشانی کنید:

//Objetive-C: 

- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application { 
	[PushClientManager resetBadge]; 
} 
- (void)applicationWillEnterForeground:(UIApplication *)application { 
	[PushClientManager resetBadge]; 
}
//Swift: 

func applicationDidEnterBackground(_ application: UIApplication) { 
	PushClientManager.resetBadge() 
} 

func applicationWillEnterForeground(_ application: UIApplication) { 
	PushClientManager.resetBadge() 
} 


ارسال موقعیت مکانی در هنگام باز شدن اپلیکیشن

با فعال کردن قابلیت enableLocationOnLaunch، کتابخانه چابک به هنگام باز شدن برنامه و در صورت پیدا کردن موقعیت مکانی کاربر،‌ موقعیت آن را توسط انتشار رویداد به سرور ارسال می کند.

نکته : برای ارسال داده خاصی همراه با انتشار رویداد فوق می توانید داده خود را property به locationOnLaunchWithDictionary داده تا همراه با انتشار رویداد ارسال شود.

//Objetive-C: 

[self.manager.enableLocationOnLaunch = YES];
//Swift:

self.manager?.enableLocationOnLaunch = true


فعال‌سازی گزارش‌های چابک

با استفاده از property، enableLog می‌توانید گزارش‌های چابک را در بخش Debugger Output مشاهده کنید:

//Objective-C
PushClientManager.defaultManager.enableLog = YES;
//Swift
PushClientManager.default().enableLog = true

دریافت وضعیت اپلیکیشن

جهت بررسی وضعیت اپلیکیشن خود در حال اجرا (Background یا Foreground) می‌توانید متد‌های زیر را فراخوانی کنید:

//Objective-C

switch (UIApplication.sharedApplication.applicationState) {
	case UIApplicationStateActive:
		NSLog(@"App is active in foreground");
		break;
  
	case UIApplicationStateInactive:
		NSLog(@"App is inactive in foreground");
		break;

	case UIApplicationStateBackground:
		NSLog(@"App is in background");
		break;
  }
//Swift

switch UIApplication.shared.applicationState {
	case .active:
		print("App is active in foreground")
	case .inactive:
		print("App is inactive in foreground")
	case .background:
		print("App is in background")
}