امکانات‌ چابک

مدیریت تگ‌ها

یکی از مهمترین ابزارهای دسته‌بندی کاربران، استفاده از Tag می باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت دسته‌بندی کرده و بر اساس جنسیت آنها پیام خاصی را ارسال کنید و یا کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند، یک Tag با عنوان Premium_User به آنها اختصاص دهید.

افزودن تگ

با استفاده از متد زیر، شما می‌توانید به کاربر فعلی یک Tag اختصاص دهید :

//Objective-C:

[self.manager addTag:@"Premium_User"];
//Swift:

self.manager?.addTag("Premium_User")

برای اختصاص چند تگ به طور یکجا به کاربر از متد زیر استفاده کنید:

//Objective-C
[self.manager addTags:@[@"Premium_User",@"MALE",@"Teenage"] success:^(NSInteger count) {
      NSLog(@"Add tags to %zd devices", count);
    } failure:^(NSError *error) {
      NSLog(@"Error to adding tags %@",error);
    }];
//Swift
manager.addTags(["Premium_User", "MALE", "Teenage"], success: { count in
  print("Add tags to \(count) devices")
}, failure: { error in
  if let anError = error {
    print("Error to adding tags \(anError)")
  }
})

همچنین می‌توانید با استفاده از overload دیگر این متد، از افزودن و یا خطا در عملیات با خبر شوید :

//Objective-C:

[self.manager addTag:@"Premium_User" success:^(NSInteger count) {
    NSLog(@"%@ tag was assign to '%@' user with [%zd] devices",@"Premium_User",self.manager.userId,count);
  } failure:^(NSError *error) {
    NSLog(@"An error happend adding tag ...");
  }];
//Swift:

self.manager?.addTag("Premium_User",
    success: {(_ count: Int) -> Void in
	         print("\("Premium_User") tag was assign to '\(self.manager?.userId)' user with [\(count)] devices")
},
    failure: {(_ error: Error?) -> Void in
	         print("An error happend adding tag ...")
})

اگر عملیات افزودن تگ با موفقیت انجام شود، می‌توانید از طریق پنل چابک، تگ اضافه شده به کاربر را در بخش مشترکین همانند تصویر زیر مشاهده کنید :

مشترک چابک

حذف تگ

با استفاده از متد زیر، می‌توانید یک Tag خاص از کاربر فعلی را حذف کنید :

//Objective-C:

[self.manager removeTag:@"Premium_User"];
//Swift:

self.manager?.removeTag("Premium_User")

برای حذف چند تگ به طور یکجا از کاربر از متد زیر استفاده کنید:

//Objective-C
[self.manager removeTags:@[@"Premium_User",@"MALE",@"Teenage"] success:^(NSInteger count) {
      NSLog(@"Remove tags to %zd devices", count);
    } failure:^(NSError *error) {
      NSLog(@"Error to removing tags %@",error);
    }];
//Swift
manager.removeTags("Premium_User", "MALE", "Teenage"], success: { count in
  print("Remove tags to \(count) devices")
}, failure: { error in
  if let anError = error {
    print("Error to removing tags \(anError)")
  }
})

نکته : در متد removeTags می‌توانید با خالی گذاشتن نام تگ‌ها، همه تگ‌های یک کاربر را حذف نمایید.

شناسه دستگاه در چابک

هر دستگاه در سرویس چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید :

//Objective-C:

NSString *installationId = [self.manager getInstallationId];
//Swift:

let installationId:NSString = manager?.getInstallationId() as! NSString

مدیریت نشان‌ها (Badge)

اگر می خواهید شماره badge برنامه خود را بازنشانی کنید،با روش زیر می توانید:

//Objetive-C: 

- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application { 
	[PushClientManager resetBadge]; 
} 
- (void)applicationWillEnterForeground:(UIApplication *)application { 
	[PushClientManager resetBadge]; 
}
//Swift: 

func applicationDidEnterBackground(_ application: UIApplication) { 
	PushClientManager.resetBadge() 
} 

func applicationWillEnterForeground(_ application: UIApplication) { 
	PushClientManager.resetBadge() 
} 

اتصال با سرور

پس از فراخوانی manager.addDelegate، می توانید از متد زیر برای دریافت رویدادهای داخلی چارچوب چابک استفاده کنید.

برای اطلاع از وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن،میتوانید از متد زیر استفاده کنید:

//Objetive-C: 

- (void)pushClientManagerDidChangedServerConnectionState{
	// Called When PushClientManager Connecting State has been Changed
}

- (void)pushClientManagerDidChangeServerReachiability:(BOOL)reachable networkType:(PushClientServerReachabilityNetworkType)networkType{
	// Called When PushClientManager Server Reachiability has been Changed
}
//Swift:

func pushClientManagerDidChangedServerConnectionState() {
	// Called When PushClientManager Connecting State has been Changed
}

func pushClientManagerDidChangeServerReachiability(_ reachable: Bool, networkType: PushClientServerReachabilityNetworkType) {
	// Called When PushClientManager Server Reachiability has been Changed
}

برای مثال میتوانید به نمونه کد زیر توجه کنید:

//Objective-C:

- (void)pushClientManagerDidChangedServerConnectionState{
  PushClientServerConnectionState _connectionState = self.manager.connectionState;
  switch (_connectionState) {
    case PushClientServerConnectingStartState:
      NSLog(@"Init");
      break;
    case PushClientServerConnectingState:
      NSLog(@"Connecting");
      break;
    case PushClientServerConnectedState:
      NSLog(@"Connected");
      break;
    case PushClientServerDisconnectedState:
      NSLog(@"Disconnected");
      break;
    case PushClientServerDisconnectedErrorState:
      NSLog(@"Error");
      break;
    default:
      NSLog(@"Unknown");
      break;
  };
}
//Swift:

func pushClientManagerDidChangedServerConnectionState (){
  let connectionState = self.manager?.connectionState as! PushClientServerConnectionState
  switch connectionState {
  case .connectingStartState:
    print("Init")
  case .connectingState:
    print("Connecting")
  case .connectedState:
    print("Connected")
  case .disconnectedState:
    print("Disconnected")
  case .disconnectedErrorState:
    print("Error")
  default:
    print("Unknown")
  }
}

ارسال موقعیت مکانی در هنگام باز شدن برنامه

با فعال کردن قابلیت enableLocationOnLaunch، کتابخانه چابک به هنگام باز شدن برنامه و در صورت پیدا کردن موقعیت مکانی کاربر،‌ موقعیت آن را توسط انتشار رویداد به سرور ارسال می کند.

نکته : برای ارسال داده خاصی همراه با انتشار رویداد فوق می توانید داده خود را property به locationOnLaunchWithDictionary داده تا همراه با انتشار رویداد ارسال شود.

//Objetive-C: 

[self.manager.enableLocationOnLaunch = YES];
//Swift:

self.manager?.enableLocationOnLaunch = true

فعال‌سازی گزارش‌های چابک

با استفاده از property، enableLog می‌توانید گزارش‌های چابک را در بخش Debugger Output مشاهده کنید

//Objective-C
PushClientManager.defaultManager.enableLog = YES;
//Swift
PushClientManager.default().enableLog = true