نصب چابک

افزودن کتابخانه

چابک از طریق CocoaPods در دسترس است ، برای نصب آن به سادگی خط زیر را به Podfile خود اضافه کنید:

target 'YourProject' do
  use_frameworks!

  pod 'ChabokPush'
  
end

سپس با روش زیر نصب کنید :

$ pod install

پس از اجرای دستورات بالا اگر با خطایی روبه رو شدید ، دستور زیر را وارد کنید سپس pod install را دوباره اجرا کنید.

$ pod update

حالا برای اطمینان از نصب ، پروژه را در xcode باز کنید ، اگر header فایل چابک را مشاهده کردید افزودن کتابخانه موفقیت آمیز بوده است.


برای دسترسی به کتابخانه چابک هم می‌توانید وارد این صفحه شوید.