تنظیمات مکان‌یابی

مجوز های مورد نیاز موقعیت مکانی

برای استفاده از امکان موقعیت مکانی، نیازمند دریافت مجوزهای زیر می باشد که توضیحات لازم برای هر بخش در زیر آورده شده است :

  1. دسترسی به موقعیت مکانی
  2. مجوز استفاده از موقعیت مکانی

۱- دسترسی به موقعیت مکانی

برای استفاده از موقعیت مکانی در حالت Background Mode، ابتدا وارد بخش Capabilities پروژه خود شده و از قسمت Background Modes گزینه Location updates را فعال کنید.

نکته : در صورت فعال نمودن گزینه فوق، کلید location باید به فایل info.plist اضافه شود، همانند کد زیر :

<key>UIBackgroundModes</key>
<array>
    ....
    <string>location</string>
    ....
</array>

۲- مجوز استفاده از موقعیت مکانی

استفاده از موقعیت مکانی دارای دو حالت، WhileInUse , Always است که شرح آنها به صورت زیر می باشد :

  • WhenInUse : استفاده از موقعیت مکانی، زمانی که نرم افزار در حالت Foreground باشد
  • Always : استفاده از موقعیت مکانی، در تمام حالات اجرای نرم افزار (Foreground, Background)

برای استفاده از هر یک از این حالات کلید دلخواه را در فایل info.plist قرار دهید، متن قرار گرفته شده در تگ string متن پیامی است که پس از اعلان دریافت مجوز موقعیت مکانی به کاربر نشان داده خواهد شد.

<key>NSLocationAlwaysUsageDescription</key>
<string>App would like to use your location.</string>
<key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key>
<string>Allow use to access your current location so we can autofill your start/end</string>

نکته : در نسخه iOS 11 باید تمام کلید ها به همراه کلید NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription در فایل info.plist قرار داده شود.

<key>NSLocationAlwaysUsageDescription</key>
<string>App would like to use your location.</string>
<key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key>
<string>Allow use to access your current location so we can autofill your start/end</string>
<key>NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription</key>
<string>Allow use to access your current location Always or InUse</string>