مدیریت اعلان‌ها

رویداد کلیک بر روی اعلان (آی‌اواس ۱۰ به بالا)

برای مدیریت کلیک بر روی اعلان پیام‌های چابک متد :userNotificationCenter:didReceiveNotificationResponse:withCompletionHandler را فراخوانی نمایید. به نمونه زیر دقت کنید:

//Objective-C

-(void) userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center didReceiveNotificationResponse:(UNNotificationResponse *)response withCompletionHandler:(void (^)(void))completionHandler{
  //Get actionIdentifier.
  NSString *actionId = response.actionIdentifier;
  //Get notification payload.
  NSDictionary *payload = response.notification.request.content.userInfo;
  
  //Get message data
  NSDictionary *messageData;
  if ([payload valueForKey:@"message"]) {
  	//In chabok message user tapped on notification
    messageData = [[payload valueForKey:@"message"] valueForKey:@"data"];
  } else {
  	//In APNS user tapped on notification
    messageData = [payload valueForKey:@"data"];
  }
  
  completionHandler();
}
//Swift

func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
                didReceive response: UNNotificationResponse,
                withCompletionHandler completionHandler: @escaping () -> Void) {
	//Get actionIdentifier.
	let actionId = response.actionIdentifier
	//Get notification payload.
	let payload = response.notification.request.content.userInfo
	
	//Get message data
	var messageData:NSDictionary
	if payload["message"] is NSDictionary {
		//In chabok message user tapped on notification
		messageData = (payload["message"] as! NSDictionary).value(forKey: "data") as! NSDictionary
	} else {
		//In APNS user tapped on notification
		messageData = payload["data"] as! NSDictionary
	}
    
	completionHandler()
}

رویداد کلیک بر روی اعلان (آی‌اواس ۹ به پایین)

سرویس چابک دارای Messageing و Push Notification می‌باشد،‌ به همین جهت برای فهمیدن رویداد کلیک بر روی اعلان، باید نوع پیام دریافتی را تشخیص دهید. اگر پیام دریافتی از سرویس APNs اپل باشد با کلیک بر روی اعلان، delegate متد didReceiveRemoteNotification فراخوانی خواهد شد و اگر Local Notification‌ باشد، از delegate متد didReceiveLocalNotification استفاده کنید.

۱. LocalNotification

نکته : در iOS های ۱۰ به پایین امکان نمایش LocalNotification در حالت Foreground وجود ندارد، اگر شما یک LocalNotification در حالت Foreground در یکی از این نسخه های iOS استفاده کنید، به این معنی است که بر روی آن کلیک شده و delegate متد didReceiveLocalNotification فراخوانی خواهد شد.

نکته : اگر از LocalNotification در حالت Background استفاده شود، زمانی متد didReceiveLocalNotification فرخوانی خواهد شد که بر روی Notification کلیک شده باشد.

//Objective-C:

- (void)application:(UIApplication *)application didReceiveLocalNotification:(UILocalNotification *)notification{

// Manager Hook and handle receive iOS (4.0 and later) local notification
[self.manager application:application didReceiveLocalNotification:notification];
}
//Swift:

func application(_ application: UIApplication, didReceive notification: UILocalNotification) {
self.manager.application(application, didReceive: notification)
}

همچنین delegate متد didReceiveLocalNotification به شما کمک می کند که، بعد از کلیک بر روی Notification به چه صفحه‌ای هدایت شود.

۲. ‌APNs Notification

delegate متد didReceiveRemoteNotification توسط سیستم عامل به هنگام کلیک بر روی Notification فرخوانی می شود.

نکته : اگر برنامه شما Terminate شده باشد، با کلیک بر روی Notification برنامه شما با کلید UIApplicationLaunchOptionsRemoteNotificationKey در delegate متد didFinishLaunchingWithOptions اجرا خواهد شد و پس از آن متد didReceiveRemoteNotification فرخوانی خواهد شد. پس پیشنهاد می کنیم، کد مربوط به Navigate به یک صفحه خاص را در متد didReceiveRemoteNotification استفاده کنید.

//Objective-C:

- (void)application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo fetchCompletionHandler:(void (^)(UIBackgroundFetchResult))completionHandler{

// Hook and Handle New Remote Notification, must be use for remote payloads
[self.manager application:application didReceiveRemoteNotification:userInfo fetchCompletionHandler:completionHandler];

}
//Swift:

func application(_ application: UIApplication, didReceiveRemoteNotification userInfo: [AnyHashable : Any], fetchCompletionHandler completionHandler: @escaping (UIBackgroundFetchResult) -> Void) {

// Hook and Handle New Remote Notification, must be use for remote payloads
manager.application(application, didReceiveRemoteNotification: userInfo, fetchCompletionHandler: completionHandler)

}

تنظیمات نمایش اعلان

کلاینت چابک به طور پیش‌فرض برای پیام‌های دریافتی اعلان نمایش می‌دهد. درصورت تمایل به تنظیم نمایش اعلان‌ها، کد مورد نظر خود را می‌توانید به کلاینت اضافه کنید.

نکته : درصورت تمایل به شخصی‌سازی نوتیفیکیشن‌ها، از delegate متد pushClientManagerUILocalNotificationDidReceivedMessage استفاده کنید، به قطعه کد زیر دقت فرمایید. در صورت استفاده از delegate متد pushClientManagerUILocalNotificationDidReceivedMessage کتابخانه چابک دیگر اقدام به نمایش LocalNotification نمی کند.

//Objective-C:

-(void)pushClientManagerUILocalNotificationDidReceivedMessage:(PushClientMessage *)message
{
  UILocalNotification *localNotification = [[UILocalNotification alloc] init];
  
  localNotification.timeZone = [NSTimeZone localTimeZone];
  localNotification.soundName = UILocalNotificationDefaultSoundName;
  localNotification.applicationIconBadgeNumber = 0;
  localNotification.alertBody = message.messageBody;
  localNotification.alertAction = @"OK";
  localNotification.userInfo = @{@"data":message.toDict};
  
  [[UIApplication sharedApplication] scheduleLocalNotification:localNotification];
}
//Swift:

func pushClientManagerUILocalNotificationDidReceivedMessage(_ message: PushClientMessage) {
  let localNotification = UILocalNotification()
    
  localNotification.timeZone = NSTimeZone.local
  localNotification.soundName = UILocalNotificationDefaultSoundName
  localNotification.applicationIconBadgeNumber = 0
  localNotification.alertBody = message.messageBody
  localNotification.alertAction = "OK"
  localNotification.userInfo = ["data": message.toDict]
    
  UIApplication.shared.scheduleLocalNotification(localNotification)
}

حذف اعلان

برای حذف یا پاک کردن یک اعلان خاص در Notification Center می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

//Objective-C:

[[UIApplication sharedApplication] cancelLocalNotification:(nonnull UILocalNotification *)];
//Swift:

UIApplication.shared.cancelLocalNotification(UILocalNotification)

همچنین برای حذف یا پاک کردن تمام اعلان ها می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

//Objective-C:

[[UIApplication sharedApplication] cancelAllLocalNotifications];
//Swift:

UIApplication.shared.cancelAllLocalNotifications()

NSNotificationCenter

به عنوان یک جایگزین، می توانید از روش مشاهدات NSNotificationCenter برای دریافت رویدادها استفاده کنید. برای دریافت رویدادها به این روش، می توانید هر کدام از این ها را اضافه کنید:

//Objective-C:

[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self selector:@selector(pushClientFailureHandler:) name:kPushClientDidFailRegisterUserNotification object:nil];

[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self selector:@selector(pushClientNewMessageHandler:) name:kPushClientDidReceivedMessageNotification object:nil];

[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self selector:@selector(pushClientRegistrationHandler:) name:kPushClientDidRegisterUserNotification object:nil];

[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self selector:@selector(pushClientServerConnectionStateHandler:) name:kPushClientDidChangeServerConnectionStateNotification object:nil];

[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self selector:@selector(pushClientServerReachabilityHandler:) name:kPushClientDidChangeServerReachabilityNotification object:nil];
//Swift:

NotificationCenter.default.addObserver(self, selector: #selector(self.pushClientFailureHandler), name: kPushClientDidFailRegisterUserNotification, object: nil)

NotificationCenter.default.addObserver(self, selector: #selector(self.pushClientNewMessageHandler), name: kPushClientDidReceivedMessageNotification, object: nil)

NotificationCenter.default.addObserver(self, selector: #selector(self.pushClientRegistrationHandler), name: kPushClientDidRegisterUserNotification, object: nil)

NotificationCenter.default.addObserver(self, selector: #selector(self.pushClientServerConnectionStateHandler), name: kPushClientDidChangeServerConnectionStateNotification, object: nil)

NotificationCenter.default.addObserver(self, selector: #selector(self.pushClientServerReachabilityHandler), name: kPushClientDidChangeServerReachabilityNotification, object: nil)