پیام چابک

چابک برای پیام‌رسانی با کاربر دو راه را در اختیار شما می‌گذارد. این دو راه ارسال پیام چابک و ارسال پوش‌نوتیفیکیشن می‌باشند. در این صفحه به اولین راه یعنی نحوه ارسال پیام چابک می‌پردازیم.

ارسال پیام

ارسال پیام چابک به دو طریق زیر امکان‌پذیر است:

 • به یک کانال خصوصی برای یک کاربر خاص
 • به یک کانال عمومی

با استفاده از متد publish می‌توانید به یک کانال خاص (خصوصی/عمومی) پیام ارسال کنید.

//Objective-C:

[PushClientManager.defaultManager publish:@"USER_ID"
          		toChannel:@"CHANNEL_NAME"
          		 withText:@"Hello World!"];
//Swift:

PushClientManager.default().publish("USER_ID", toChannel: "CHANNEL_NAME", withText: "Hello World!")

نکته: برای انتشار پیام در یک کانال عمومی به جای عبارت USER_ID باید کاراکتر * را وارد نمایید. همینطور برای ارسال پیام در کانال‌های خصوصی باید USER_ID کاربر را وارد کنید. در هر دو صورت کاربر برای دریافت پیام در کانالی که ارسال می‌نمایید باید حتما عضو شده باشد.

روی اتصال موجود چابک می‌توانید تعداد زیادی پیام سمت سرور بفرستید، در واقع برای هر درخواست یک اتصال جدید ساخته نمی‌شود. این ویژگی تحویل اطلاعات را در سمت سرور، حتی در شرایطی که کاربر اینترنت ضعیف و یا قطع شده‌ای دارد، تضمین می‌کند. به این ترتیب که کلاینت چابک با استفاده از منطق سعی مجدد خود می‌تواند پیام‌ شما را حتی در شرایط بحرانی یک و فقط یک بار بفرستد.

برای ارسال پیام با جزئیات بیشتر می‌توانید از signature دیگر متد publish استفاده کنید، همانند نمونه کد زیر:

//Objective-C:

NSString *toUserId = @"USER_ID"; //Required. For public channel set * (wildcard)
NSString *toChannel = @"CHANNEL"; //Required
NSString *messageBody = @"MESSAGE_BODY"; //Required
NSDictionary *customData = @{@"KEY":@"VALUE"}; //Optional

PushClientMessage *message = [[PushClientMessage new] initWithMessage:messageBody
                               withData:customData
                               toUserId:toUserId
                               channel:toChannel];

[message.notification setValue:@(1) forKey:@"badge"];  //Optional
[message.notification setValue:@"SOUND" forKey:@"sound"];  //Optional
[message.notification setValue:@"TITLE" forKey:@"title"];  //Optional
[message.notification setValue:@"SUBTITLE" forKey:@"subtitle"];//Optional

[PushClientManager.defaultManager publish:message];
//Swift:

let toUserId = "USER_ID" //Required. For public channel set * (wildcard)
let toChannel = "CHANNEL" //Required
let messageBody = "MESSAGE_BODY" //Required
let customData = ["KEY": "VALUE"] //Optional

let message = PushClientMessage(message: messageBody,
                 withData: customData,
                 toUserId: toUserId,
                 channel: toChannel)

message.notification["badge"] = 1 //Optional
message.notification["sound"] = "SOUND" //Optional
message.notification["title"] = "TITLE" //Optional
message.notification["subtitle"] = "SUBTITLE" //Optional

PushClientManager.default().publish(message)

در صورت رخ دادن خطا به هنگام publish پیام، delegate method زیر فراخوانی خواهد شد:

//Objective-C:

-(void) pushClientManagerDidFailInPublish:(NSError *)error{
  NSLog(@"Error in publishing message %@",error);
}
//Swift:

func pushClientManagerDidFail(inPublish error: Error!) {
	print("Error in publishing message \(error)")
}

عضویت روی کانال (Subscribe)

کانال‌ها در چابک به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم می‌شوند. قالب کانال بصورت زیر می‌باشد:

 • خصوصی : private/channel
 • عمومی : channel یا public/channel

برای عضویت روی یک کانال می‌توانید از متد subscribe استفاده کنید که در زیر به آن اشاره شده است:

//Objective-C:

[self.manager subscribe:@"alert"]; // public channel
[self.manager subscribe:@"private/league"]; // private (personal) channel
//Swift:

manager.subscribe("alert") // public channel
manager.subscribe("private/league") // private (personal) channel

در صورت موفق بودن عمل عضویت روی یک کانال، delegate method زیر فراخوانی خواهد شد:

//Objective-C:

-(void) pushClientManagerDidSubscribed:(NSString *)channel{
  NSLog(@"Subscribed on '%@' channel",channel);
}
//Swift:

func pushClientManagerDidSubscribed(_ channel: String!) {
	print("Subscribed on '\(channel)' channel")
}

همچنین در صورت رخ دادن خطا به هنگام عضویت روی یک کانال، با استفاده از delegate method زیر می‌توانید از خطای رخ داده شده با خبر شوید:

//Objective-C:

-(void) pushClientManagerDidFailInSubscribe:(NSError *)error{
  NSLog(@"Error subscribing on channel %@",error);
}
//Swift:

func pushClientManagerDidFail(inSubscribe error: Error!) {
	print("Error subscribing on channel \(error)")
}

لغو عضویت از کانال (Unsubscribe)

برای لغو عضویت از یک کانال می‌توانید از متد unsubscribe استفاده کنید که در زیر به آن اشاره شده است:

//Objective-C:

[PushClientManager.defaultManager unsubscribe:@"alert"]; // public channel
[PushClientManager.defaultManager unsubscribe:@"private/league"]; // private (personal) channel
//Swift:

PushClientManager.default().unsubscribe("alert") // public channel
PushClientManager.default().unsubscribe("private/league") // private (personal) channel

در صورت موفق بودن عمل لغو عضویت از یک کانال، delegate method زیر فراخوانی خواهد شد:

//Objective-C:

-(void) pushClientManagerDidUnsubscribed:(NSString *)channel{
  NSLog(@"Unsubscribed from '%@' channel",channel);
}
//Swift:

func pushClientManagerDidUnsubscribed(_ channel: String!) {
	print("Unsubscribed from '\(channel)' channel")
}

در صورت رخ دادن خطا به هنگام لغو عضویت از یک کانال با استفاده از delegate method زیر می‌توانید از خطا رخ داده شده با خبر شوید:

//Objective-C:

-(void) pushClientManagerDidFailInUnsubscribe:(NSError *)error{
  NSLog(@"Error in unsubscribe from channel %@",error);
}
//Swift:

func pushClientManagerDidFail(inUnsubscribe error: Error!) {
	print("Error in unsubscribe from channel \(error)")
}

دریافت پیام چابک

برای دریافت پیام چابک می‌توانید از رویداد pushClientManagerDidReceivedMessage استفاده کنید، در زیر نمونه کدی جهت دریافت اطلاعات از پیام چابک آمده است:

//Objective-C:

- (void)pushClientManagerDidReceivedMessage:(PushClientMessage *)message{
  // Called When PushClientManager has been received new message from server
  
  NSString *channel = message.channel;
  NSString *senderId = message.senderId;
  NSDictionary *customData = message.data;
  
  NSString *body = [message.notification valueForKey:@"body"];
  NSString *title = [message.notification valueForKey:@"title"];
  NSString *subtitle = [message.notification valueForKey:@"subtitle"];
  
  NSLog(@"\n\n Got the Chabok message : \n \n %@", message.toDict);
}
//Swift:

func pushClientManagerDidReceivedMessage(_ message: PushClientMessage?) {
  // Called When PushClientManager has been received new message from server

  let channel = message?.channel
  let customData = message?.data
  let senderId = message?.senderId

  let body = message?.notification["body"] as? String
  let title = message?.notification["title"] as? String
  let subtitle = message?.notification["subtitle"] as? String

  if let chabokPayload = message?.toDict {
    print("\n\n Got the Chabok message : \n \n \(chabokPayload)")
  }
}

گزارش تحویل پیام (Delivery)

برای فعال کردن دریافت گزارش تحویل یک پیام منتشر شده، باید ابتدا deliveryChannelEnabeled را مقداردهی کنید:

//Objetive-C: 

PushClientManager.defaultManager.deliveryChannelEnabeled = YES; 
//Swift: 

PushClientManager.default().deliveryChannelEnabeled = true 

دریافت گزارش تحویل پیام‌‌های ارسالی

پس از آن برای دریافت گزارش تحویل پیام‌های ارسالی، رویداد pushClientManagerDidReceivedDelivery فراخوانی خواهد شد:

//Objective-C:

- (void)pushClientManagerDidReceivedDelivery:(DeliveryMessage *)delivery{
  // Called When PushClientManager has received new delivery from server
  
  NSString *messageId = delivery.messageId;
  NSDate * deliverdAt = delivery.deliveredAt;
  NSString *deliveredToUser = delivery.deliveredUserId;
  
  NSLog(@"\n\n Got message delivery %@, delivered to %@ at %@", messageId, deliveredToUser, deliverdAt);
}
//Swift:

func pushClientManagerDidReceivedDelivery(_ delivery: DeliveryMessage?) {
  // Called When PushClientManager has received new delivery from server

  let messageId = delivery?.messageId
  let deliverdAt: Date? = delivery?.deliveredAt
  let deliveredToUser = delivery?.deliveredUserId

  print("\n\n Got message delivery \(messageId ?? ""), delivered to \(deliveredToUser ?? "") at \(deliverdAt)")
}

ارسال وضعیت پیام‌های دریافتی

شما می‌توانید عکس‌العمل کاربر به یک پیام چابک (خوانده شدن، نادیده گرفته شدن، …) را با استفاده از کلاینت چابک مشخص کنید. متد markAsRead برای ارسال رویداد خوانده شدن پیام توسط کاربر به سرور می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. متد messageDismissed نیز می‌تواند برای هر عملی که معنی باز نکردن یا نادیده گرفته شدن پیام را داشته باشد به کار رود. به دو طریق می توان این متدها را فراخوانی نمود:

//Objective-C:

[PushClientManager.defaultManager markAsRead:@"MESSAGE_ID"];
[PushClientManager.defaultManager messageDismissed:@"MESSAGE_ID"];
//Swift:

PushClientManager.default().mark(asRead: @"MESSAGE_ID")
PushClientManager.default().messageDismissed(@"MESSAGE_ID")