نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای

مراحل راه‌اندازی نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای

1) ابتدا از منو محیط Xcode بر روی گزینه File در بخش New بروی Target... کلیک کنید.

2) در صفحه باز شده Notification Service Extension را انتخاب کنید و بر روی دکمه Next کلیک کنید.

انتخاب تارگت سرویس نوتیفیکیشن

3) سپس همانند تصویر زیر اطلاعات مورد نیاز را پر کرده و بر روی دکمه Finish کلیک کنید.

پر کردن اطلاعات مورد نیاز برای تارگت سرویس نوتیفیکیشن

4) همانند تصویر زیر وارد صفحه تنظیمات Target خواهید شد.

نکته : در بخش Deployment Info گزینه Deployment Target را iOS 10 قرار دهید. تنظیمات تارگ

5) فایل Info.plist تارگت ساخته شده را به صورت Source Code باز کرده و کلید زیر را در آن قرار دهید :

<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
  <key>NSAllowsArbitraryLoads</key>
  <true/>
</dict>

6) فایل NotificationService.m یا NotificationService.swift را باز کرده و کد زیر را در آن قرار دهید.

//Objective-C
#import "NotificationService.h"
#import <AdpPushClient/AdpPushClient.h>

@interface NotificationService ()

@property (nonatomic, strong) UNMutableNotificationContent *bestAttemptContent;
@property (nonatomic, strong) void (^contentHandler)(UNNotificationContent *contentToDeliver);

@end

@implementation NotificationService
- (void)didReceiveNotificationRequest:(UNNotificationRequest *)request
				withContentHandler:(void (^)(UNNotificationContent *_Nonnull))contentHandler {
				
self.contentHandler = contentHandler;
self.bestAttemptContent = [request.content mutableCopy];

//ChabokPush download media
[PushClientManager.defaultManager didReceiveNotificationRequest:request
				withContentHandler:contentHandler];
}
- (void)serviceExtensionTimeWillExpire {
	self.contentHandler(self.bestAttemptContent);
}

@end
//Swift
import AdpPushClient
import UserNotifications

class NotificationService: UNNotificationServiceExtension {

	var contentHandler: ((UNNotificationContent) -> Void)?
	var bestAttemptContent: UNMutableNotificationContent?
	
	override func didReceive(_ request: UNNotificationRequest,
					withContentHandler contentHandler: @escaping (UNNotificationContent) -> Void) {

		self.contentHandler = contentHandler
		self.bestAttemptContent = (request.content.mutableCopy() as? UNMutableNotificationContent)

		//ChabokPush download media
		PushClientManager.default().didReceive(request,
							withContentHandler: contentHandler)
	}

	override func serviceExtensionTimeWillExpire() {
		if let contentHandler = contentHandler, let bestAttemptContent = bestAttemptContent {
			contentHandler(bestAttemptContent)
		}
	}
}

مدیریت رویداد کلیک بر روی هر اکشن

با قرار دادن متد userNotificationCenter:didReceiveNotificationResponse:withCompletionHandler در فایل AppDelegate همانند کد زیر می‌توانید عملیات متناسب بر روی هر دکمه را پیاده‌سازی کنید :

//Objective-C
-(void) userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center
					didReceiveNotificationResponse:(UNNotificationResponse *)response
						withCompletionHandler:(void (^)(void))completionHandler{
						
	//actionIdentifier is your key when you define in Chabokpush payload for each action
	if ([response.actionIdentifier isEqualToString:@"closeAction"]) {
		NSLog(@"Close action was clicked by user ........");
	} else if ([response.actionIdentifier isEqualToString:@"demoAction"]) {
		NSLog(@"Demo action was clicked by user .......");
	}
	
	completionHandler();
}
//Swift
func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter, 
				didReceive response: UNNotificationResponse,
				withCompletionHandler completionHandler: @escaping () -> Void) {
  //actionIdentifier is your key when you define in Chabokpush payload for each action
  if (response.actionIdentifier == "closeAction") {
    print("Close action was clicked by user ........")
  } else if (response.actionIdentifier == "demoAction") {
    print("Demo action was clicked by user .......")
  }
  completionHandler()
}

نمونه نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای