ترکر نصب

ترکر چابک کلیک و نصب کمپین‌ها را شمارش می‌کند. همینطور با توجه به قابلیت رصد رویدادها می‌توانید مدل‌های بازاریابی CPI و CPA را برای تبلیغات خود اجرا کنید. مزیت دیگر ترکر چابک حذف و جلوگیری تقلب در کمپین‌های تبلیغاتی است.

نگران راه‌اندازی هم نباشید این صفحه به طور کامل مراحل پیاده‌سازی و استفاده از ترکر را قدم به قدم مرور می‌کند.


‍‍نکته: در صورتی که از قبل SDK چابک را نصب کرده‌‌اید، از رصد رویدادها شروع کنید.

۱. پیاده‌سازی (SDK Integration)


برای ایجاد حساب کاربری کافیست در وبسایت چابک وارد صفحه شروع کنید شوید و حساب شخصی خود را بسازید. پس از ایجاد حساب و ثبت اپلیکیشن خود، با مراجعه به بخش تنظیمات پنل پارامترهای اتصال به چابک که در مرحله مقداردهی مورد نیاز است، در دسترس خواهد بود.

۱.۱. مراحل پیاده‌سازی

برای راه‌اندازی SDK چابک ۴ مرحله زیر را به ترتیب انجام ‌دهید:

الف- افزودن کتابخانه

ب- مقداردهی

ج- ثبت کاربر

د- ثبت اطلاعات کاربر (User Attributes)


نکته: برای دریافت advertisingId باید ‍AdSupport.framework را به Linked Frameworks and Libraries آن پروژه اضافه کنید.

الف- افزودن کتابخانه

کتابخانه چابک از طریق CocoaPods در دسترس است، برای نصب آن خط زیر را به Podfile خود اضافه کنید:

target 'YourProject' do
 use_frameworks!

 pod 'ChabokPush', '~> 1.20.1'
 
end

سپس با روش زیر آن را نصب کنید:

$ pod install

نکته: توجه داشته باشید که برای اطلاع از آخرین نسخه کتابخانه این صفحه را ببینید. همچنین توصیه می‌کنیم بخش مدل نسخه‌گذاری در چابک را مطالعه نمایید.


ب- مقداردهی (Initialize)

چابک برای راه‌اندازی نیاز به مقداردهی اولیه دارد. متد registerApplication چابک باید در کلاس AppDelegate در متد didFinishLaunchingWithOptions تحت هر شرایطی فراخوانی شود.

نکته :‌ تمامی متدهایی که در این بخش بیان می‌شود باید به کلاس AppDelegate اضافه شده و متدهای چابک باید در delegate متد didFinishLaunchingWithOptions فراخوانی شوند.

کد زیر تمام متدهایی که باید مقداردهی شوند را در بر دارد:

//Objective-C

#import "AppDelegate.h"
#import <AdpPushClient/AdpPushClient.h>

@interface AppDelegate ()<PushClientManagerDelegate>
@property (nonatomic, strong) PushClientManager *manager;
@end

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
      didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
  
  //YES connects to Sandbox environment
  //NO connects to Production environment
  [PushClientManager setDevelopment:YES];
  //Reset badge and clear notification when app launched.
  [PushClientManager resetBadge];

	_manager = PushClientManager.defaultManager;
  [_manager addDelegate:self];
  
  //Initialize with credential keys
  BOOL state = [_manager
		         registerApplication:@"APP_ID" //based on your environment
             apiKey:@"API_KEY"       //based on your environment
             userName:@"SDK_USERNAME"   //based on your environment
             password:@"SDK_PASSWORD"];  //based on your environment
  
  if (state) {
    NSLog(@"Initialized");
  } else {
	  NSLog(@"Not initialized");
  }
  
  if ([_manager application:application didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions]) {
    NSLog(@"Launched by tapping on notification");
  }
 
  return YES;
}

#pragma mark - Notification AppDelegation

- (void)application:(UIApplication *)application didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:(NSError *)error{
  // Handle failure of get Device token from Apple APNS Server
  [_manager application:application didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:error];
}

- (void)application:(UIApplication *)application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData *)deviceToken{
  // Handle receive Device Token From APNS Server
  [_manager application:application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:deviceToken];
}

- (void)application:(UIApplication *)application didRegisterUserNotificationSettings:(UIUserNotificationSettings *)notificationSettings{
  // Handle iOS 8 remote Notificaiton Settings
  [_manager application:application didRegisterUserNotificationSettings:notificationSettings];
}
@end
//Swift:

import UIKit
import AdpPushClient

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate, PushClientManagerDelegate {
  
  var window: UIWindow?
  let _manager = PushClientManager.default()
  
  func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
    
    //true connects to Sandbox environment
    //false connects to Production environment
    PushClientManager.setDevelopment(true)
    //Reset badge and clear notification when app launched.
    PushClientManager.resetBadge()
    
    _manager?.addDelegate(self)
    
    //Initialize with credential keys
    let state = _manager?.registerApplication("APP_ID",					//based on your environment
                         apiKey: "API_KEY",   	//based on your environment
                         userName: "SDK_USERNAME", //based on your environment
                         password: "SDK_PASSWORD") //based on your environment
    
    if state == true {
      print("Initialized")
    } else {
      print("Not initialized")
    }
    
    if _manager?.application(application, didFinishLaunchingWithOptions: launchOptions) == true {
      print("Launched by tapping on notification")
    }
   
    return true
  }
  
  //MARK : Notification AppDelegation
  
  func application(_ application: UIApplication, didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError error: Error) {
    // Handle failure of get Device token from Apple APNS Server
    _manager?.application(application, didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError: error)
  }
  
  func application(_ application: UIApplication, didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken deviceToken: Data) {
    // Handle receive Device Token From APNS Server
    _manager?.application(application, didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken: deviceToken)
  }
  
  @available(iOS 8.0, *)
  func application(_ application: UIApplication, didRegister notificationSettings: UIUserNotificationSettings) {
    // Handle iOS 8 remote Notificaiton Settings
    _manager?.application(application, didRegister: notificationSettings)
  }
}

در این متد به جای پارامتر‌های APP_ID/SENDER_ID, API_KEY(SDK_KEY), SDK_USERNAME, SDK_PASSWORD مقادیر مربوط به حساب چابک خود را وارد نمایید. نحوه ایجاد حساب در بخش پیش‌نیازها توضیح داده شده است. در صورت داشتن حساب چابک هم می‌توانید این مقادیر را از پنل بخش تنظیمات قسمت دسترسی‌ و توکن‌ها بردارید.

متد setDevelopment تعیین می‌کند که اپلیکیشن شما به محیط آزمایشی (Sandbox) و یا عملیاتی (Production) چابک متصل شود. این موضوع بستگی به این دارد که حساب کاربری شما روی کدام محیط تعریف شده باشد. مقدار true به محیط آزمایشی و مقدارfalse به محیط عملیاتی متصل می‌شود. در نظر داشته باشید، هر محیط به کلیدهای دسترسی (AppId, APIKey, Username و Password) خودش در متد init نیاز دارد. بنابراین در صورت تغییر مقدار setDevelopment کلید‌های دسترسی آن هم باید تغییر داده شود.

نکته: در کد بالا بخش Notification AppDelegation برای شمارش حذف‌ها ضروری است.


ج- ثبت کاربر (Register Users)

یکی از مزیت‌های چابک امکان معرفی هر کاربر با یک شناسه منحصر به فرد است. این قابلیت به شما امکان می‌دهد دستگاه‌های کاربر را مدیریت کنید و سوابق جمع‌آوری شده را همانند یک سیستم مدیریت مشتریان (CRM) در اختیار داشته باشید.

//Objective-C

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
      didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
  
  ...
  
  if (_manager.userId) {
    [_manager registerUser:_manager.userId];
  } else {
    //If user is not registered verify the user and
    //call [_manager registerUser:@"USER_ID"]; method at login page

    //If you have guest users
    // should be called here (If you want to track installs on user's first app launch (just like Adjust))
    [_manager registerAsGuest];
  }
  
  return YES;
}
//Swift
func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

  ...
  
  if let userId = _manager?.userId {
    _manager?.registerUser(userId)
  } else {
    //If user is not registered verify the user and
    //call manager?.registerUser("USER_ID") method at login page

    //If you have guest users
    // should be called here (If you want to track installs on user's first app launch (just like Adjust))
    _manager?.registerAsGuest() 
  }

  return true
}

متد registerAsGuest در بالا، کاربر را به عنوان کاربر مهمان ثبت می‌کند. این متد به طور خودکار یک تگ مهمان (CHABOK_GUEST) به کاربر اختصاص می‌دهد.

نکته: دقت کنید که متد registerAsGuest را به درستی استفاده کرده‌ باشید. برای این کار پس از نصب کاربر به پنل > کاربران بروید و از اضافه شدن کارت آن کاربر مانند زیر مطمئن شوید:

عکس مربوط

متد register علاوه بر ثبت کاربر، عمل اتصال به سرور چابک را انجام می‌دهد، بنابراین باید فقط یک بار در طول اجرای اپلیکیشن (در کلاس application) فراخوانی شود: (برای اطلاعات بیشتر می‌توانید بخش ثبت کاربر را مطالعه کنید.)

ترکرها به طور معمول نصب را اولین بازدید حساب می‌کنند (مانند سرویس ادجاست)، اما مزیت ترکر چابک در شمارش نصب این است که شما می‌توانید علاوه بر مدل ادجاست نصب را پس از ورود کاربر و احراز هویت او در اپلیکیشنتان تعریف کنید. با این کار شما یک اقدام دیگری برای جلوگیری از تقلب در شمارش نصب انجام می‌دهید، به این دلیل که امضاهای کاربر، قبل و بعد از ثبت او (register) مطابقت داده می‌شوند و در صورت تایید به عنوان یک نصب سالم در نظر گرفته می‌شوند.

به عنوان مثال اگر اپلیکیشن شما دارای صفحه ورود و ثبت‌نام می‌باشد، متد register را در صفحه ورود یا ثبت‌نام پس از احراز هویت کاربر و همچنین، پس از هر بار اجرای (در کلاس Application متد onCreate) اپلیکیشن فراخوانی کنید تا کاربر به سرور چابک متصل شود.

//Objective-C:

[_manager registerUser:@"USER_ID"];
//Swift:

_manager?.registerUser("USER_ID")

نکته: مقدار USER_ID می‌تواند بین ۳ تا ۳۲ کاراکتر باشد. زبان فاسی، کاراکترهای #,+,*,\,/ و فاصله هم در آن مجاز نیستند.


د- ثبت اطلاعات کاربر (User Attributes)

شما می‌توانید اطلاعاتی که از کاربر دارید (مانند نام، نام خانوادگی، جنسیت، سن و …) را به طور دلخواه با استفاده از property زیر، در پروفایل او ثبت کنید:

//Objective-C

[PushClientManager.defaultManager.userAttributes = @{
		@"firstName": @"نسیم",
		@"lastName" : @"پرتوی",
		@"age" : @(36),
		@"gender" : @"زن"
}];
//Swift

PushClientManager.default().userAttributes = [
            "firstName": "نسیم",
            "lastName": "پرتوی",
            "age": 36,
            "gender": "زن"]

پس از فراخوانی این متد و ثبت اطلاعات می‌توانید آن را در پنل>جزئیات دستگاه>کارت اطلاعات کاربر مانند زیر مشاهده کنید:

عکس مربوطه


۲.۱. رصد رویدادها (Tracking Events)

رویدادها در واقع همان تعامل کاربر با اپلیکیشنتان است. از این رو آن‌ها را رفتار کاربر می‌نامیم. شما می‌توانید رفتار کاربر را در اپلیکیشن خود به طور لحظه‌ای رصد کنید. این امر به شما امکان می‌دهد تا CPA های پیشرفته برای کمپین‌هایتان تعریف کنید و نصب‌هایتان با تحقق اهدافی که برای کاربران تعیین کرده‌اید شمرده شوند.

به عنوان مثال می‌خواهید رفتار افزودن به سبد خرید از فروشگاه اینترنتی خودتان را رصد کنید. برای ثبت این رفتار کد زیر را با الگوی بالا وارد می‌نماییم.

نمونه:

//Objective-C
[self.manager track:@"add-to-card" data:@{@"value":@(35000)}];
//Swift
self.manager.track("add-to-card", data: ["value":35000])

‍‍‍نکته: در متد track در صورتی که به value مقدار عددی بدهید، آن رفتار در سگمنت با پیشوند آخرین و مجموع اضافه می‌شود. اما در صورتی که مقدار غیر عددی (string) بدهید، آن رفتار فقط با پیشوند آخرین به سگمنت اضافه می‌شود.


رصد درآمد (Tracking Revenue)

شما می‌توانید در‌آمدی که کاربران با نشان دادن رفتاری از خود (مانند خرید) تولید می‌کنند را رصد و ذخیره کنید. این کار را باید با متد trackPurchase انجام دهید. به عنوان مثال کاربر خریدی را با ارزش ۵۰ هزار تومان انجام داده است.

نمونه:

//Objective-C
ChabokEvent *chabokEvent = [[ChabokEvent alloc]
                initWithRevenue:20000
                currency:@"RIAL"];
  
[PushClientManager.defaultManager trackPurchase:@"Purchase"
                    chabokEvent:chabokEvent];
//Swift
let chabokEvent = ChabokEvent(revenue: 20000, currency: "RIAL")

PushClientManager.default().trackPurchase("Purchase", chabokEvent: chabokEvent)

برای اطلاعات بیشتر مربوط به رصد رویدادها اینجا را مطالعه کنید.


۳.۱. تست راه‌اندازی

اگر عملیات ثبت‌ کاربر به درستی انجام شده باشد، اطلاعات کاربر در پنل چابک قسمت کاربران قابل مشاهده خواهد بود.

البته محیط آزمایشی فقط برای تست و آشنایی با امکانات است و دارای محدودیت سقف کاربر می‌باشد. بنابراین برای اپلیکیشن‌های تجاری و اپ‌استور توصیه می‌کنیم از حساب عملیاتی که این سقف را ندارد، استفاده کنید.

۴.۱. انتشار اپلیکیشن در استورها

به طور کلی چابک دارای دو نوع حساب رایگان (محیط آزمایشی) و عملیاتی است. در صورتی که روی حساب رایگان هستید می‌توانید روی همان حساب نسخه جدید را منتشر کنید.

داده‌های شما از حساب رایگان به عملیاتی به هیج وجه منتقل نمی‌شوند و برای انتقال باید آپدیت فوری از اپلیکیشن خود بدهید و تمام کاربران را به نسخه جدید بیاورید. برای همین در صورتی هم که حساب عملیاتی دارید باید حتما روی محیط عملیاتی نسخه جدید اپلیکیشن خود را در استورها منتشر کنید.۲. ترک نصب‌ها (Tracking Installs)


پس از اینکه راه‌اندازی SDK چابک را در اپلیکیشنتان انجام دادید می‌توانید برای کمپین‌های نصب خود ترکر فعال کنید.

۱.۲. ایجاد لینک ترکر

برای ایجاد لینک ترکر فقط کافیست وارد صفحه ترکر پنل شوید و ترکر جدید بسازید. همینطور شما می‌توانید به لینک ترکر خود پارامتر اضافه کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره ایجاد ترکر جدید در پنل و مشاهده نمونه‌ای از آن می‌توانید به مستندات پنل مراجعه کنید.

نمونه لینک ترکر چابک:

حساب‌ رایگان:

https://sand.chabokpush.com/JY@4sc

حساب عملیاتی:

https://a.chabok.io/JY@4sc

۲.۲. انتشار لینک ترکر

پس از ایجاد یک ترکر جدید و گرفتن لینک آن کافی است آن را در کمپین‌های نصب خود قرار دهید. با این کار ترکر شما فعالیت خود را آغاز می‌کند و از این پس هر کلیک و نصب به صورت لحظه‌ای در پنل به نمایش گذاشته خواهد شد.۳. ترک نصب از استورها

شما می‌توانید منبع (Source) نصب را در کمپین‌های خود بفهمید. برای انجام این کار باید در ابتدا ترکر خود را در پنل ایجاد کنید، آی‌دی ترکر را در متد زیر قرار دهید و پس از گرفتن خروجی ipa گرفتن آن را در استور مورد نظر بگذارید.

//Objective-C

[_manager setDefaultTracker:@"YOUR_TRACKER_ID"];
//Swift

_manager?.setDefaultTracker("YOUR_TRACKER_ID");

نکته: دقت داشته باشید که TRACKER_ID شناسه ۶ کاراکتری است که در لینک ترکر شما وجود دارد. به عنوان مثال در لینک https://sand.chabokpush.com/JY@4sc آی‌دی ترکر JY@4sc می‌باشد. این آی‌دی را می‌توانید از پنل>ترکر>جزئیات ترکر مانند تصویر زیر کپی کنید:

عکس مربوط۴. کال‌بک‌های ترکر (Callbacks)


در صورتی هم که می‌خواهید داده‌های ترکر را در سیستم‌های دیگر از جمله سرورهای خود دریافت کنید می‌توانید از کال‌بک استفاده کنید. این کار را می‌توانید از پنل هنگام ایجاد ترکر جدید انجام دهید. به این ترتیب لینکی که می‌خواهید زمان رخ دادن رویداد (کلیک یا نصب) فرخوانی شود را وارد می‌کنید.

همچنین شما می‌توانید در کال‌بک خود از پارامترهایی برای اطلاعات بیشتر از مبدا رویداد کسب کنید. برای مشاهده این پارامترها و نمونه لینک کال‌بک می‌توانید به مستندات پنل مراجعه کنید.۵. مکانیزم ضد تقلب (Fraud Prevention)


SDK چابک به گونه‌ای پیاده‌سازی شده است که امکان تقلب و نصب غیر واقعی در روش‌های مبتنی بر نصب و رفتار (CPA و CPI) را به طور کامل از بین می‌برد. علاوه بر آن، به هیج وجه فراخوانی و رصد رویداد‌های چابک قابل دستکاری نیستند.

مواردی که چابک برای حذف تقلب انجام می‌دهد عبارتند از:

 • IP Filtering:

آی‌پی کاربر را در زمان کلیک و نصب تطبیق می‌دهد، جلوی نصب‌های متعدد با یک آی‌پی را می‌گیرد و همچنین آی‌پی‌های ناشناخته را رد می‌کند.

 • User Verification:

با توجه به ساختار کاربر محور بودن سیستم چابک، تمام اطلاعات کاربر در کلیک و نصب را مقایسه می‌کند تا واقعی بودن کاربر جذب شده مشخص شود.

 • SDK Signature:

روی SDK امضای خاصی را می‌گذارد تا هنگام کلیک دریافت شود و پس از نصب با اپلیکیشن شما تطبیق داده شود. همچنین یکی از راه‌های مقابله با SDK Spoofing است. SDK Spoofing یکی از راه‌های تقلب است که نصب‌ها را روی دستگاه‌های واقعی شبیه‌سازی می‌کند و آن را جزو نصب‌های کمپین محاسبه می‌نماید. این کار معمولا از اپلیکیشن‌های دیگر روی دستگاه صورت می‌گیرد و نصب‌های بی‌شمار غیر واقعی را وارد کمپین‌ شما می‌کند.

 • Server to Server Verification:

اطلاعات کاربر را هنگام کلیک جمع‌آوری می‌کند و با اطلاعاتی که سرور شما در هنگام نصب دریافت می‌کند اعتبارسنجی می‌نماید؛ در صورت عدم تطابق، نصب را رد می‌کند.

 • TTI:

زمان قابل قبول بین کلیک و نصب است. چابک به طور خودکار فاصله زمانی بسیار کوتاه را رد می‌کند و همینطور در صورتی که از محدوده‌ای که شما تعیین کرده‌اید بیشتر شود (محدوده اتریبیوشن)، نصب شمرده نخواهد شد.

 • Two-Phase Authentication:

احراز هویت برای تشخیص واقعی بودن کاربر در هنگام نصب است. در چابک این کار از طریق ارسال پیام کوتاه انجام می‌شود.۶. آشنایی با برخی مفاهیم ترکر


 • اتریبیوشن: نصب‌هایی که از طریق کمپین‌های تبلیغاتی شمرده می‌شوند.

 • بازدید: هر بار که اپلیکیشن باز شود یک بازدید محاسبه می‌شود.

 • ترکر: ابزار شمارش و رصد کمپین‌های تبلیغاتی را ترکر می‌نامند.

 • رد شده: نصب‌ها و کلیک‌هایی که غیر واقعی تشخیص داده می‌شوند و در شمارش محاسبه نمی‌شوند.

 • رویداد: هرگونه تعامل کاربر با اپلیکیشن، یک رویداد در نظر گرفته می‌شود.

 • نصب: اولین بازدید هر کاربر نصب به حساب می‌آید.