نصب چابک

افزودن کتابخانه

برای نصب از طریق npm :

npm install chabokpush --save
yarn add chabokpush

و یا با استفاده از CDN ، چابک را به پروژه ی خود اضافه کنید.