پیام چابک

دریافت پیام چابک

شما می‌توانید از طریق یک رسیور پیام‌های جدید چابک را دریافت نمایید. برای این منظور کلاسی با همان نامی که در manifest استفاده کردید مثل PushMessageReceiver ایجاد نمایید که فرزند WakefulBroadcastReceiver باشد.


public class PushMessageReceiver extends WakefulBroadcastReceiver {

  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    Bundle messageData = intent.getExtras();
    String channel = messageData.getString(AdpPushClient.PUSH_MSG_RECEIVED_TOPIC);
    String body = messageData.getString(AdpPushClient.PUSH_MSG_RECEIVED_MSG);
    PushMessage push = PushMessage.fromJson(body, channel);
    handleNewMessage(push);
    completeWakefulIntent(intent);
  }


  private void handleNewMessage(PushMessage message) {
    // write your code to handle new message
  }

}

عضویت روی کانال‌ها

عضویت یک کاربر روی یک کانال برای دریافت پیام‌های ارسالی روی آن کانال subscribe نامیده می شود و لغو آن unsubscribe نامیده می شود. چابک به طور پیش فرض هر کاربر را روی یک کانال شخصی (بر اساس شناسه کاربر) ثبت نام می‌کند.

نکته: نام کانال به صورت پیش‌فرض به عنوان کانال عمومی در نظر گرفته می‌شود و اگر شما می‌خواهید کاربر را روی کانال شخصی ثبت‌نام کنید کافی است قبل از نام کانال عبارت /private را اضافه نمایید.

متد subscribe

نام کانال را می‌گیرد و روی کانال دریافتی عضویت کاربر را ثبت می‌کند، مانند نمونه زیر:


chabok.subscribe(channel)
  .then(res => () => {
        console.log('subscribe success, ' + res);
      })
   .catch(error => console.log(error));

متد unsubscribe

نام کانال را می‌گیرد و عضویت کاربر را روی کانال دریافتی لغو می‌کند، مانند نمونه زیر:

chabok.unSubscribe(channel)
  .then(res => () => {
        console.log(res);
      })
  .catch(error => console.log(error));

ارسال پیام

متد Publish برای ارسال پیام از سمت کلاینت به سرور‌های چابک استفاده می‌شود. شما از این مکانیزم علاوه بر پیام‌های شخصی می‌توانید برای ارسال اطلاعات و داده‌های کاربر به سمت سرور خود (بجای ارسال با درخواست‌های کلاسیک HTTP) استفاده کنید.

مزایای این روش در مقایسه با درخواست‌های کلاسیک HTTP این است که روی اتصال موجود چابک می‌توانید تعداد زیادی رویداد سمت سرور بفرستید، در واقع برای هر درخواست یک اتصال جدید ساخته نمی‌شود. تحویل اطلاعات را در سمت سرور، حتی در شرایطی که کاربر اینترنت ضعیف و یا قطع شده‌ای دارد، تضمین می‌کند. به این ترتیب که کلاینت چابک با استفاده از منطق سعی مجدد خود می‌تواند پیام‌ شما را حتی در شرایط بحرانی یک و فقط یک بار بفرستد. بنابراین مصرف باتری بهینه‌تر خواهد بود.

برای انتشار پیام روی کانال عمومی با استفاده از متد publish پارامترهای نام کانال، و متن پیام را تعیین نمایید، مانند نمونه زیر:


chabok.publish(channel, msg)
  .then(res => console.log(res))
  .catch(error => console.log(error));

این متد پیام مورد نظر را روی کانال دریافتی منتشر می کند.