نصب چابک

افزودن کتابخانه

برای نصب از طریق npm یا yarn:

yarn add react-native-chabok

یا

npm install react-native-chabok --save

لینک کردن کتابخانه

بعد از اتمام نصب، دستور زیر را اجرا کنید تا ماژول به پروژه شما لینک شود:

react-native link react-native-chabok

نکته: دقت داشته باشید که هم اندروید و هم آی‌اواس نیاز به نصب جداگانه دارند که در ادامه به هر دو پرداخته می‌شود.

نصب اندروید

فایل build.gradle در پوشه android/app را به صورت زیر ویرایش نمایید:

android {
  compileSdkVersion 26
  buildToolsVersion "26.0.2"
  ...
}
dependencies {
  ...
  compile "com.google.android.gms:play-services-gcm:10.2.6"
  compile 'me.leolin:ShortcutBadger:1.1.22@aar'
  compile 'com.adpdigital.push:chabok-lib:+'
  ...
}

نکته: برای اینکه نسخه کتابخانه‌ای که استفاده می‌کنید همواره آخرین نسخه باشد، می‌توانید به جای ‌VERSION از + استفاده نمایید.

آخرین نسخه فایل کتابخانه چابک از اینجا قابل دسترس می‌باشد. در انتها گزینه سینک را بزنید.

پس از آن، فایل AndroidManifest.xml را برای ایجاد رسیور دریافت پوش نوتیفیکیشن مانند نمونه زیر آپدیت کنید:

<manifest
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="YOUR_APPLICATION_PACKAGE_ID">

  <permission
    android:name="YOUR_APPLICATION_PACKAGE_ID.permission.C2D_MESSAGE"
    android:protectionLevel="signature"/>

  <uses-permission android:name="YOUR_APPLICATION_PACKAGE_ID.permission.C2D_MESSAGE" />

  <application>
    
    <receiver
        android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver"
        android:enabled="true"
        android:exported="true"
        android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND">
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE"/>
        <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION"/>
        <category android:name="YOUR_APPLICATION_PACKAGE_ID"/>
      </intent-filter>
    </receiver>

...

  </application>

نصب آی‌اواس

چابک از طریق CocoaPods در دسترس است. بنابراین برای نصب، در فایل ios پروژه خود یک Podfile اضافه کنید:

$ cd ios
$ pod init

سپس dependency chabokPush را به Podfile خود مانند زیر اضافه کنید:

use_frameworks!
platform :ios, '9.0'

target 'YOUR_TARGET_NAME' do

 # Pods for AwesomeProject
 pod 'ChabokPush'

end

پس از آن با روش زیر Podfile را نصب کنید :

$ pod install

پس از اجرای دستورات بالا اگر با خطایی روبه رو شدید ، دستور زیر را وارد کنید سپس pod install را دوباره اجرا کنید.

$ pod update

حالا برای اطمینان از نصب ، پروژه را در xcode باز کنید ، اگر header فایل چابک را مشاهده کردید افزودن کتابخانه موفقیت آمیز بوده است.

پس از آن پروژه آی‌اواس خود را در xcworkspace. با Xcode و همینطور node_modules/react-native-chabok/ را باز کنید. فایل‌های ios/AdpPushClient.h و ios/AdpPushClient.m را به پروژه خود اضافه کنید.

اکنون داخل کلاس AppDelegate ایمپورت را مانند زیر انجام دهید:

#import <AdpPushClient/AdpPushClient.h>

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
  if ([PushClientManager.defaultManager application:application didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions]) {
    NSLog(@"Application was launch by clicking on Notification...");
  }
  
  ...
  }

- (void)application:(UIApplication *)application didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:(NSError *)error{
 // Hook and handle failure of get Device token from Apple APNS Server
 [PushClientManager.defaultManager application:application
didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:error];
}

- (void)application:(UIApplication *)application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData *)deviceToken{
 // Manager hook and handle receive Device Token From APNS Server
 [PushClientManager.defaultManager application:application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:deviceToken];
}

- (void)application:(UIApplication *)application didRegisterUserNotificationSettings:(UIUserNotificationSettings *)notificationSettings{
 // Manager hook and Handle iOS 8 remote Notificaiton Settings
 [PushClientManager.defaultManager application:application didRegisterUserNotificationSettings:notificationSettings];
}

پس از آن برای دریافت پوش در آی‌او‌اس دو مرحله زیر را انجام دهید:

لطفا Push Notifications را در Setting > Capabilities فعال کنید .

و علامت Remote Notifications ها را در Setting > Capabilities > Background Modes چک کنید.