نصب چابک

نصب روی پلتفرم موردنظر

هم Android و هم iOS نیازمند نصب جداگانه هستند.

افزودن کتابخانه - Android

ماژول chabok-client-chabok را مانند دستور زیر نصب کنید:

yarn add react-native-chabok

یا

npm install react-native-chabok --save

بعد از اتمام نصب، دستور زیر را اجرا کنید تا ماژول به پروژه شما link‌ شود:

react-native link react-native-chabok

پس از این کار در کلاس Application پروژه‌تان در نمونه ReactNativeHost پکیج ChabokReactPackage مانند کد زیر افزوده خواهد شد:

private final ReactNativeHost mReactNativeHost = new ReactNativeHost(this) {
  @Override
  public boolean getUseDeveloperSupport() {
   return BuildConfig.DEBUG;
  }

  @Override
  protected List<ReactPackage> getPackages() {
   return Arrays.<ReactPackage>asList(
     new MainReactPackage(),
       new ChabokReactPackage()
   );
  }

  @Override
  protected String getJSMainModuleName() {
   return "index";
  }
 };

افزودن در gradle

کتابخانه چابک از طریق jcenter در دسترس است. برای این منظور ابتدا در فایل gradle اصلی پروژه، jcenter را بعنوان repository مطابق قطعه کد زیر اضافه نمایید:

buildscript {
 repositories {
  jcenter()
 }
}
 

سپس فایل build.gradle در پوشه android/app را بازکرده و در بخش dependencies خط زیر را اضافه نمایید:

dependencies {
  compile 'me.leolin:ShortcutBadger:1.1.18@aar'
  compile 'com.adpdigital.push:chabok-lib-VERSION'
}

نکته: برای اینکه نسخه کتابخانه‌ای که استفاده می‌کنید همواره آخرین نسخه باشد، می‌توانید به جای ‌VERSION از + استفاده نمایید.

آخرین نسخه فایل کتابخانه چابک از اینجا قابل دسترس می‌باشد. در انتها گزینه سینک را بزنید.

نکته: برای استفاده از سرویس جی‌سی‌ام گوگل لازم است خط زیر نیز در بخش dependencies اضافه شود:

dependencies {
  compile "com.google.android.gms:play-services-gcm:10.2.6" 
}