پوش‌نوتیفیکیشن ویرایش

چابک علاوه بر پیام چابک، پوش‌نوتیفیکیشن هم ارسال می‌کند. برای بکارگیری آن لطفا تنظیمات زیر برای اندروید و آی‌اواس انجام دهید.


تنظیم پوش‌نوتیفیکیشن


اندروید

برای دریافت پوش‌نوتیفیکیشن باید GcmReceiver را در بخش application به فایل AndroidManifest.xml اضافه نمایید تا بتوانید پوش‌نوتیفیکیشن‌هایی که از طریق سرور‌های گوگل ارسال می شوند را نیز دریافت کنید.

<application
  android:name=".MY_APPLICATION_CLASS_NAME"
  ... >
	
	...
  <receiver
    android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver"
    android:enabled="true"
    android:exported="true"
    android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND">
    <intent-filter>
      <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
      <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION" />
      <category android:name="MY_APPLICATION_PACKAGE_ID" />
    </intent-filter>
  </receiver>
	
</application>


آی‌اوس

ابتدا مطمئن شوید که MobileCoreServices.framework ،SystemConfiguration.framework و CoreData را از Linked Frameworks and Libraries وارد کرده‌اید.

گزینه Push Notifications را در Setting > Capabilities فعال کنید،

و علامت Remote Notificationsها را در Setting > Capabilities > Background Modes بررسی کنید.


پوش‌نوتیفیکیشن چندرسانه‌ای (Rich Push Notifcation)


برای تنظیم پوش‌نوتیفیکیشن چند رسانه‌ای به صفحات پوش اندروید و آی‌اواس مراجعه نمایید.


دریافت اکشن‌های نوتیفیکیشن


برای دریافت اکشن‌های کلیک روی نوتیفیکیشن باید ابتدا در اندروید و آی‌اواس کدهای زیر را قرار دهید. این کدها، اکشن‌ها را تا لود شدن لایه ریکت نینیو نگه می‌دارند:

اندروید

کد زیر را در کلاس MainApplication متد onCreate قرار دهید:

//Java

  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    SoLoader.init(this, /* native exopackage */ false);
    
    if (chabok == null) {
      chabok = AdpPushClient.init(
          getApplicationContext(),
          MainActivity.class,
          "APP_ID/SENDER_ID",
          "API_KEY",
          "USERNAME",
          "PASSWORD"
      );

+        //true connects to Sandbox environment 
+        //false connects to Production environment 
+       AdpPushClient.get().setDevelopment(DEV_MODE);

+      chabok.addNotificationHandler(new NotificationHandler(){
+        @Override
+        public boolean notificationOpened(ChabokNotification message, ChabokNotificationAction notificationAction) {
+          ChabokReactPackage.notificationOpened(message, notificationAction);
+          return super.notificationOpened(message, notificationAction);
+        }
+      });
    }
  }

‍‍نکته: دقت داشته باشید که در صورت تغییر محیط چابک (سندباکس و عملیاتی)، حتما مقدار ‍‍setDevelopment و کلیدهای مربوط به همان محیط را قرار دهید.

آی‌اواس

متد registerToUNUserNotificationCenter را مانند زیر قرار دهید:

//Objective-C

+ @interface AppDelegate ()<PushClientManagerDelegate>

+ @end

@implementation AppDelegate

 - (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
 {
  
+  [PushClientManager.defaultManager addDelegate:self];
+  [AdpPushClient registerToUNUserNotificationCenter];
 
  ...
  
  return true;
 }

+ -(void) userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center didReceiveNotificationResponse:(UNNotificationResponse *)response withCompletionHandler:(void (^)(void))completionHandler{
+   [AdpPushClient notificationOpened:response.notification.request.content.userInfo actionId:response.actionIdentifier];
+ }
 
+ -(void) application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo fetchCompletionHandler:(void (^)(UIBackgroundFetchResult))completionHandler{
+   [AdpPushClient notificationOpened:userInfo];
+ }
 
+ -(void) application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo{
+  [AdpPushClient notificationOpened:userInfo];
+ }
 
+ -(void)application:(UIApplication *)application handleActionWithIdentifier:(NSString *)identifier forRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo completionHandler:(void (^)())completionHandler{
+   [AdpPushClient notificationOpened:userInfo actionId:identifier];
+ }


دریافت رویداد

سپس برای دریافت اکشن‌ها یک listener به رویداد ‍‍notificationOpened مانند زیر اضافه کنید:

chabokEmitter.addListener(
      'notificationOpened',
      (msg) => {
        console.log(msg);

        if (msg.actionType === 'opened'){
          console.log("Notification opened by user");
        } else if (msg.actionType === 'dismissed'){
          console.log("Notification dismissed by user");
        } else if (msg.actionType === 'action_taken'){
          console.log("User tapped on notification " , msg.actionId , " action");
        }

        if (msg.actionUrl) {
          console.log("Got deep link (", msg.actionUrl, ")");
        }
      }
    );
    // when app is closed, keeps notification actions until react native loads
    this.chabok.notificationOpenedHandler();
  }

در آخر متد notificationOpenedHandlerرا قرار دهید. این متد زمانی که اپلیکیشن بسته است، اکشن‌های نوتیفیکیشن را نگه می‌دارد و به محض لود شدن لایه‌ی ریکت نیتیو، notificationOpened را صدا می‌زند.