لیست تغییرات کتابخانه ویرایش

شما در این صفحه می‌توانید از تغییرات هر نسخه کتابخانه چابک مطلع شوید. چابک برای نسخه‌گذاری از مدل Semantic Versioning استفاده می‌کند. برای آشنایی با این مدل این قسمت را مطالعه نمایید.


نسخه ۱.۴.۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

تغییرات

ارتقا

 • جایگزین شدن متدهای getUserInfo و setUserinfo با متدهای getUserAttributes و setUserAttributes

‍‍‍‍نکته: دقت داشته باشید که برای iOS دستور زیر را انجام دهید:

cd ios
pod update

نسخه ۱.۳.۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

تغییرات

ارتقا

اندروید:

کد زیر را به gradle اضافه کنید:

  implementation 'com.android.installreferrer:installreferrer:1.0'
 • برای دریافت اکشن نوتیفیکیشن، کد زیر را در کلاس MainApplication متد onCreate قرار دهید:
//Java

  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    SoLoader.init(this, /* native exopackage */ false);
    
    if (chabok == null) {
      chabok = AdpPushClient.init(
          getApplicationContext(),
          MainActivity.class,
          "APP_ID/SENDER_ID",
          "API_KEY",
          "USERNAME",
          "PASSWORD"
      );

+        //true connects to Sandbox environment 
+        //false connects to Production environment 
+       AdpPushClient.get().setDevelopment(DEV_MODE);

+      chabok.addNotificationHandler(new NotificationHandler(){
+        @Override
+        public boolean notificationOpened(ChabokNotification message, ChabokNotificationAction notificationAction) {
+          ChabokReactPackage.notificationOpened(message, notificationAction);
+          return super.notificationOpened(message, notificationAction);
+        }
+      });
    }
  }

آی‌اواس:

 • برای دریافت advertisingId باید AdSupport.framework را به Linked Frameworks and Libraries آن پروژه اضافه کنید
 • افزودن متد ‍‍‍‍‍:notificationOpened برای ارسال رویداد اکشن نوتیفیکیشن
 • افزودن متد registerToUNUserNotificationCenter برای دریافت اکشن نوتیفیکیشن با پیاده‌سازی کد زیر (برای نمایش نوتیفیکیشن چند رسانه‌‌ای) این بخش از مستندات را مطالعه کنید):
//Objective-C

+ @interface AppDelegate ()<PushClientManagerDelegate>

+ @end

@implementation AppDelegate

 - (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
 {
  
+  [PushClientManager.defaultManager addDelegate:self];
+  [AdpPushClient registerToUNUserNotificationCenter];
 
  ...
  
  return true;
 }

+ -(void) userNotificationCenter:(UNUserNotificationCenter *)center didReceiveNotificationResponse:(UNNotificationResponse *)response withCompletionHandler:(void (^)(void))completionHandler{
+   [AdpPushClient notificationOpened:response.notification.request.content.userInfo actionId:response.actionIdentifier];
+ }
 
+ -(void) application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo fetchCompletionHandler:(void (^)(UIBackgroundFetchResult))completionHandler{
+   [AdpPushClient notificationOpened:userInfo];
+ }
 
+ -(void) application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo{
+  [AdpPushClient notificationOpened:userInfo];
+ }
 
+ -(void)application:(UIApplication *)application handleActionWithIdentifier:(NSString *)identifier forRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo completionHandler:(void (^)())completionHandler{
+   [AdpPushClient notificationOpened:userInfo actionId:identifier];
+ }

نسخه ۱.۲.۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

تغییرات

 • حل مشکل اتصال به محیط عملیاتی

ارتقا

 • متد setDevelopment از دسترس خارج شده است و برای تغییر محیط عملیاتی، پارامتر devMode به متد init اضافه شده است.
  init(
   APP_ID/SENDER_ID,
   API_KEY,
   SDK_USERNAME,
   SDK_PASSWORD,
   DEV_MODE
  )
  
 • افزودن پارامتر devMode به متد init جهت تغییر محیط آزمایشی یا عملیاتی چابک
 • حذف پارامتر appName از متد initializeApp
  initializeApp(options)
  

نسخه ۱.۱.۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

تغییرات

 • افزودن رویداد onSubscribe و onUnsubscribe برای دریافت وضعیت عضویت و لغو عضویت روی کانال یا رویداد
 • افرودن رویداد onRegister به منظور دریافت وضعیت ثبت‌کاربر

نسخه ۱.۱.۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

تغییرات

 • به روز رسانی کتابخانه اندروید به نسخه ۲.۱۴.۰
 • به روز رسانی کتابخانه آی‌او‌اس به نسخه ۱.۱۸.۰
 • حل مشکل رد کردن پرامیس در فراخوانی متدهای getUserId و getInstallationId

نسخه ۱.۰.۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

تغییرات

 • به روز رسانی کتابخانه اندروید به نسخه ۲.۱۳.۳

نسخه ۱.۰.۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

تغییرات

 • به روز رسانی compileSdkVersion بریج اندروید به نسخه ۲۶

نسخه ۱.۰.۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

تغییرات

 • افزودن متد publishEvent
 • افزودن شنونده onEvent برای دریافت eventMessage
 • افزودن متدهای subscribeEvent و unSubscribeEvent
 • افزودن کلید channel به شئ پیام (message object)

نسخه ۱.۰.۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

تغییرات

 • افزودن متد unregister
 • افزودن متد resetBadge
 • افزودن متدهای addTags و removeTags
 • افزودن متد جدید init برای مقداردهی اولیه
 • افزودن متدهای getUserId و getInstallationId
 • افزودن متد track برای رصد تعامل کاربر
 • افزودن متد setDevelopment برای تغییر محیط چابک (آزمایشی و عملیاتی)
 • حل مشکل عدم وجود data
 • حل مشکل کرش کردن ریلد فایل js در بریج آی‌او‌اس

ارتقا

 • تغییر امضای unsubscribe به unSubscribe
 • تغییر امضای متد publish به گرفتن object با {‘content’,’userId’,’channel’,’data’}.