نصب چابک

افزودن کتابخانه

برای نصب از طریق npm یا yarn:

npm install chabokpush-rn --save
yarn add chabokpush-rn

بعد از نصب دستور زیر را اجرا کنید:

react-native link

نکته : در اندروید می‌بایست AndroidManifest.xml را به صورت دستی تغییر دهید.

نصب دستی اندروید

دسترسی زیر را به AndroidManifest.xml اضافه کنید:

.....

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

<application ....>