تنظیم پوش‌نوتیفیکیشن

اندروید

برای استفاده از سرویس پوش‌نوتیفیکیشن در اندروید (GCM یا Firebase) مراحل زیر را باید طی کنید.

در کلاس android/build.gradle کد زیر اضافه کنید:

ext {
  googlePlayServicesVersion = "<Your play services version>" // default: "+"
  firebaseVersion = "<Your Firebase version>" // default: "+"

  // Other settings
  compileSdkVersion = <Your compile SDK version> // default: 23
  buildToolsVersion = "<Your build tools version>" // default: "23.0.1"
  targetSdkVersion = <Your target SDK version> // default: 23
  supportLibVersion = "<Your support lib version>" // default: 23.1.1
}

نکته: localNotification() بدون انجام تغییرات در اپلیکیشن کار می‌کند اما برای کار کردن localNotificationSchedule() نیاز به تغییرات زیر دارید.

در فایل AndroidManifest.xmlکد زیر اضافه کنید:

.....
  <!-- < Only if you're using GCM or localNotificationSchedule() > -->
  <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
  <permission
    android:name="${applicationId}.permission.C2D_MESSAGE"
    android:protectionLevel="signature" />
  <uses-permission android:name="${applicationId}.permission.C2D_MESSAGE" />
  <!-- < Only if you're using GCM or localNotificationSchedule() > -->

  <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>

  <application ....>
    <meta-data android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.notification_channel_name"
        android:value="YOUR NOTIFICATION CHANNEL NAME"/>
    <meta-data android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.notification_channel_description"
          android:value="YOUR NOTIFICATION CHANNEL DESCRIPTION"/>
    <!-- Change the resource name to your App's accent color - or any other color you want -->
    <meta-data android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.notification_color"
          android:resource="@android:color/white"/>

    <!-- < Only if you're using GCM or localNotificationSchedule() > -->
    <receiver
      android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver"
      android:exported="true"
      android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND" >
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
        <category android:name="${applicationId}" />
      </intent-filter>
    </receiver>
    <!-- < Only if you're using GCM or localNotificationSchedule() > -->

    <receiver android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationPublisher" />
    <receiver android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationBootEventReceiver">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />
      </intent-filter>
    </receiver>
    <service android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationRegistrationService"/>

    <!-- < Only if you're using GCM or localNotificationSchedule() > -->
    <service
      android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationListenerServiceGcm"
      android:exported="false" >
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
      </intent-filter>
    </service>
    <!-- </ Only if you're using GCM or localNotificationSchedule() > -->

    <!-- < Else > -->
    <service
      android:name="com.dieam.reactnativepushnotification.modules.RNPushNotificationListenerService"
      android:exported="false" >
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
      </intent-filter>
    </service>
    <!-- </Else> -->
   .....

اگر از react-native link استفاده نکردید، پکیج را دستی در MainApplication.java ثبت کنید:

import com.dieam.reactnativepushnotification.ReactNativePushNotificationPackage; // <--- Import Package

public class MainApplication extends Application implements ReactApplication {

 private final ReactNativeHost mReactNativeHost = new ReactNativeHost(this) {
   @Override
   protected boolean getUseDeveloperSupport() {
    return BuildConfig.DEBUG;
   }

   @Override
   protected List<ReactPackage> getPackages() {

   return Arrays.<ReactPackage>asList(
     new MainReactPackage(),
     new ReactNativePushNotificationPackage() // <---- Add the Package
   );
  }
 };

 ....
}

نکته: برای اطلاعات بیشتر می‌توانید لینک مرجع را مطالعه نمایید.

آی‌او‌اس

این قسمت مخصوص پروژه‌هایی است که با react-native init یا Create React Native App ساخته شده‌اند. برای شروع ابتدا گواهی‌ها و دسترسی‌های اپل را همانطور که در صفحه پیش‌نیاز توضیح دادیم، تنظیم نمایید.

سپس دستورهای زیر را برای افزودن کتابخانه به پروژه خود اضافه کنید: (برای افزودن دستی کتابخانه کلیک کنید)

node_modules/react-native/Libraries/PushNotificationIOS/RCTPushNotification.xcodeproj
Link Binary With Libraries: libRCTPushNotification.a

در آخر هم برای پشتیبانی از نوتیفیکیشن و ثبت رویدادها باید به کلاس AppDelegate خود دو قطعه کد زیر را اضافه کنید:

 • در بالای AppDelegate.m :
#import <React/RCTPushNotificationManager.h>
 • در پیاده‌سازی کلاس AppDelegate:
// Required to register for notifications
 - (void)application:(UIApplication *)application didRegisterUserNotificationSettings:(UIUserNotificationSettings *)notificationSettings
 {
 [RCTPushNotificationManager didRegisterUserNotificationSettings:notificationSettings];
 }
 // Required for the register event.
 - (void)application:(UIApplication *)application didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData *)deviceToken
 {
 [RCTPushNotificationManager didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:deviceToken];
 }
 // Required for the notification event. You must call the completion handler after handling the remote notification.
 - (void)application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo
                            fetchCompletionHandler:(void (^)(UIBackgroundFetchResult))completionHandler
 {
  [RCTPushNotificationManager didReceiveRemoteNotification:userInfo fetchCompletionHandler:completionHandler];
 }
 // Required for the registrationError event.
 - (void)application:(UIApplication *)application didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:(NSError *)error
 {
 [RCTPushNotificationManager didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithError:error];
 }
 // Required for the localNotification event.
 - (void)application:(UIApplication *)application didReceiveLocalNotification:(UILocalNotification *)notification
 {
 [RCTPushNotificationManager didReceiveLocalNotification:notification];
 }

نکته: برای اطلاعات بیشتر می‌توانید لینک مرجع را مطالعه نمایید.