لیست تغییرات کتابخانه

نسخه ۱.۲.۰

ارتقا

  • در صورت استفاده از متد enableEventDelivery آن را با متد subscribeEvent جایگزین نمایید.

تغییرات

  • رفع مشکل عضویت بر روی کانال‌های عمومی توسط متد subscribe
  • بهبود عملکرد ارسال پیام به وسیله متد publish
  • حذف متد enableEventDelivery

نسخه ۱.۱.۲

ارتقا

  • افزودن امکان عضویت بر روی یک رویداد با استفاده از متد subscribeEvent
  • افزودن امکان لغو عضویت از روی یک رویداد با استفاده از متد unSubscribeEvent

نسخه ۱.۱.۱

تغییرات

  • بهبود عملکرد داخلی متد subscribe

نسخه ۱.۱.۰

ارتقا

  • افزودن متد جدید برای عضویت روی یک کانال (subscribe)
  • افزودن متد جدید برای لغو عضویت از یک کانال (unSubscribe)

نسخه ۱.۰.۰

  • حل مشکل نوع اتصال بر روی پلتفرم اندروید و ios