افزودن تگ

افزودن تگ به تمام دستگاه‌های یک کاربر

در این نمونه می‌خواهیم یک تگ را به تمام دستگاه‌های یک کاربر از طریق API اضافه کنیم.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد GET انجام می‌شود.

درخواست

برای این کار فقط نیاز به userId و نام تگی که می‌خواهید اضافه کنید، دارید. به عنوان مثال، تگ ما قرار است که جنسیت مرد باشد، برای همین نام تگ را male می گذاریم. همینطور userId کاربر ما هم starter می باشد.

curl -X GET \
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addTag/starter/male?access_token=<ACCESS_TOKEN>" \
-H "accept: application/json"

پاسخ

درخواست با موفقیت انجام شد و تگ male به هر دو (count: 2) دستگاه کاربر با userId (شناسه کاربری) starter اضافه شد.

{
  "count": 2
}

حالا می‌توانید در بخش مشترکین قسمت جزییات کاربر تگ خود را مشاهده کنید.

عکس مربوطه

نکته : برای تست کردن این عمل می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.

افزودن چند تگ به تمام دستگاه‌های یک کاربر

در این قسمت به جای یک تگ می‌خواهیم دو یا چند تگ را به همه دستگاه یک کاربر اضافه کنیم.

نکته : دقت داشته باشید که این عمل با متد POST انجام می‌شود.

درخواست

در اینجا هم مانند مثال قبل فقط نیاز به userId و نام تگ‌هایی که می‌خواهید اضافه کنید، دارید. این بار تگ‌های کاربر طلایی و نوجوان را به همان کاربر با userId (شناسه کاربری) starter اضافه می‌کنیم.

curl -X POST/
"https://sandbox.push.adpdigital.com/api/installations/addTags?access_token=<ACCESS_TOKEN> \
 -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" \
 -d "{ \"userId\": \"starter\", \"tags\": [ \"golden\", \"teenage\" ]}"

پاسخ

با توجه به اینکه کاربر همان کاربر starter است دوباره پاسخ دو دستگاه (count: 2) را برای اضافه شدن تگ‌ها مشاهده می‌کنید.

{
  "count": 2
}

حالا می‌توانید در بخش مشترکین قسمت جزییات کاربر تگ خود را مشاهده کنید.

عکس مربوطه

نکته : برای تست کردن این عمل می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.