راه‌اندازی چابک

مقداردهی اولیه

نکته : کتابخانه چابک در حال حاضر برای Windows Phone 8.1، Windows 8.1 و Windows Universal 10 در دسترس می باشد

متد Init برای مقدار دهی پارامتر های ضروری استفاده می شود. متد فوق را در کلاس App.xaml.cs و در رویداد OnLaunched فراخوانی کنید همانند کد زیر :

private AdpPushClient _chabokPush;
protected override async void OnLaunched(LaunchActivatedEventArgs e)
{
    ...
    _chabokPush = ADPPushSDK.AdpPushClient.Instance;
	await _chabokPush.Init("APP_ID", "API_KEY", "USERNAME", "PASSWORD");
	...
}

محیط چابک

با استفاده از متد زیر می توانید محیط عملیاتی و یا تستی را تعیین کنید. نکته : متد فوق را در کلاس App.xaml.cs و در رویداد OnLaunched فراخوانی کنید همانند کد زیر :

_chabokPush.SetDevelopment(true);

ثبت کاربر

در پایان شما باید برای کاربر خود یک userId تعیین نمایید، همانند قطعه کد زیر :

await _chabokPush.Register(userId: "USER_ID");

نکته : userId می تواند هر عبارتی باشد ( شماره تلفن، ایمیل، کد ملی، یک شناسه واحد و …) اما حتما باید آن را مقدار دهی کنید.

نکته : کانال آرایه ای می باشد که می خواهید کاربر فقط به کانال های خاصی دسترسی داشته باشد تا در صورت ارسال پیام، کاربرانی که عضو آن کانال هستند قادر به دریافت پیام خواهند بود.

متد Register همچنین می تواند یک channel نیز دریافت کند، همانند کد زیر

var channels = new[]
{
    "public/default",
    "sport",
    "public/news"
};

await _chabokPush.Register(userId: "USER_ID", channelNames: channels);