پیام چابک

دریافت پیام چابک

با فراخوانی متد addListener و پیاده‌سازی متد onEvent در کلاس مورد نظر خود (در زیر به آن اشاره شده است) پیام چابک را دریافت کنید. متد addListener را در هر کلاسی می‌توانید اضافه کنید.

client.addListener(this);

پس از آن با پیاده‌سازی متد زیر می‌توانید پیام‌ها را دریافت نمایید.

public void onEvent(PushMessage message) {
  Log.d(TAG, "GOT MESSAGE " + message);
  JSONObject data = message.getData();
  if (data != null){
    Log.d(TAG, "The message data is : " + data);
  }
}

عضویت روی کانال‌ها

عضویت یک کاربر روی یک کانال برای دریافت پیام‌های ارسالی روی آن کانال subscribe نامیده می شود و لغو آن unsubscribe نامیده می شود. چابک به طور پیش فرض هر کاربر را روی یک کانال شخصی (بر اساس شناسه کاربر) ثبت نام می‌کند.

نکته: نام کانال به صورت پیش‌فرض به عنوان کانال عمومی در نظر گرفته می‌شود و اگر شما می‌خواهید کاربر را روی کانال شخصی ثبت‌نام کنید کافی است قبل از نام کانال عبارت /private را اضافه نمایید.

متد subscribe

با دو امضای متفاوت وجود دارد: امضای اول که نام کانال و یک کال‌بک می‌گیرد و روی کانال دریافتی عضویت کاربر را ثبت می‌کند.


chabok.subscribe(CHANNEL_NAME, new Callback() {
  @Override
  public void onSuccess(Object o) {
    //Add some codes for find out subscribe was successfully done
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable throwable) {
    //Add some codes for showing an error happened
  }
});

امضای دوم علاوه بر موارد قبلی یک پارامتر بولین نیز دریافت می‌کند، این پارامتر به این معناست که آیا کاربر فقط در حالتی که به چابک متصل است پیام‌های این کانال را دریافت کند و یا خیر .


chabok.subscribe(CHANNEL_NAME, true, new Callback() {
  @Override
  public void onSuccess(Object o) {
    //Add some codes for find out subscribe was successfully done
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable throwable) {
    //Add some codes for showing an error happened
  }
});

متد unsubscribe

نام کانال و یک کال‌بک می‌گیرد و عضویت کاربر را روی کانال دریافتی لغو می‌کند.

chabok.unsubscribe(CHANNEL_NAME, new Callback() {
  @Override
  public void onSuccess(Object o) {
    //Add some codes for find out unsubscribe was successfully done
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable throwable) {
    //Add some codes for showing an error happened
  }
});

ارسال پیام

متد Publish برای ارسال پیام از سمت کلاینت به سرور‌های چابک استفاده می‌شود. شما از این مکانیزم علاوه بر پیام‌های شخصی می‌توانید برای ارسال اطلاعات و داده‌های کاربر به سمت سرور خود (بجای ارسال با درخواست‌های کلاسیک HTTP) استفاده کنید.

مزایای این روش در مقایسه با درخواست‌های کلاسیک HTTP این است که روی اتصال موجود چابک می‌توانید تعداد زیادی رویداد سمت سرور بفرستید، در واقع برای هر درخواست یک اتصال جدید ساخته نمی‌شود. تحویل اطلاعات را در سمت سرور، حتی در شرایطی که کاربر اینترنت ضعیف و یا قطع شده‌ای دارد، تضمین می‌کند. به این ترتیب که کلاینت چابک با استفاده از منطق سعی مجدد خود می‌تواند پیام‌ شما را حتی در شرایط بحرانی یک و فقط یک بار بفرستد. بنابراین مصرف باتری بهینه‌تر خواهد بود.

این متد با سه امضای متفاوت وجود دارد که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

امضای اول که یک شیء پیام چابک و یک کال‌بک می‌گیرد و پیام دریافتی را منتشر می‌کند. نمونه کد انتشار پیام با این امضاء به صورت زیر می‌باشد:

نکته: اگر بخواهید پیام چابک دارای مقدار دیتا باشد باید حتما از این امضا استفاده کرده و دیتای خود را به شکل json برای پیام چابک ست کنید.


PushMessage myPushMessage = new PushMessage();
myPushMessage.setBody("YOUR_MESSAGE_TEXT");

JSONObject jsonObject = new JSONObject();
jsonObject.put("KEY", "VALUE");
myPushMessage.setData(jsonObject);

myPushMessage.setChannel(CHANNEL_NAME);
myPushMessage.setId(UUID.randomUUID().toString());
myPushMessage.setUseAsAlert(true);
myPushMessage.setAlertText("ALERT_TEXT");
myPushMessage.setUser(TO_USER_ID);


chabok.publish(myPushMessage, new Callback() {
  @Override
  public void onSuccess(Object o) {
    //Add some codes to show publish was successfully done
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable throwable) {
    //Add some codes for showing an error happened
  }

});

نکته: مقدار پیش‌فرض برای نام کانال برابر default و مقدار پیش‌فرض برای user مقدار * می‌باشد. بنابراین با تنظیم و یا عدم تنظیم این مقادیر، چهار حالت مختلف برای ارسال پیام پیش می‌آید.

نکته: نام کانال و شناسه کاربر در این متد باید فاقد کاراکتر / باشد.

امضای دوم برای انتشار پیام روی کانال عمومی کاربرد دارد که نام کانال، متن پیام و کال‌بک می‌گیرد و یک پبام چابک با مقادیر داده شده ایجاد کرده و آن را روی کانال دریافتی منتشر می‌کند.


chabok.publish(CHANNEL_NAME, TEXT, new Callback() {
  @Override
  public void onSuccess(Object o) {
    //Add some codes to show publish was successfully done
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable throwable) {
    //Add some codes for showing an error happened
  }
});

امضای آخر برای ارسال پیام به شخص روی کانال کاربرد دارد که شناسه کاربر، نام کانال، متن پیام و کال‌بک می‌گیرد و یک پبام چابک با مقادیر داده شده ایجاد کرده و آن را روی کانال مورد نظر منتشر می‌کند.


chabok.publish(USER, CHANNEL_NAME, TEXT, new Callback() {
  @Override
  public void onSuccess(Object o) {
    //Add some codes to show publish was successfully done
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable throwable) {
    //Add some codes for showing an error happened
  }
});

دریافت رویداد تحویل پیام‌

با استفاده از متد enableDeliveryTopic، دریافت رویداد تایید تحویل پیام‌های ارسالی را فعال نمایید. سپس با پیاده‌سازی متد onEvent می‌توانید از تحویل پیام خود مطلع شوید.

نکته : برای دریافت رویداد لازم است کلاس مورد نظر برای دریافت را بعنوان Listener‌ رویداد تعیین نمایید.


  chabok.enableDeliveryTopic();
  chabok.addListener(this);


public void onEvent(DeliveryMessage message) {

  // write your code here

}

ارسال وضعیت پیام‌های دریافتی

شما می‌توانید عکس‌العمل کاربر به یک پیام چابک را (خوانده شدن، نادیده گرفته شدن، …) با استفاده از کلاینت چابک مشخص کنید. متد markAsRead برای ارسال رویداد خوانده شدن پیام توسط کاربر به سرور می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. متد dismiss نیز می‌تواند برای هر عملی که معنی باز نکردن یا نادیده گرفته شدن پیام را داشته باشد بکار رود. به دو طریق می توان این متدها را فراخوانی نمود:

۱. اگر شی پیام چابک در دسترس است به صورت مستقیم متد را فراخوانی کنید:


pushMessage.markAsRead();
pushMessage.dismiss();

۲. اگر فقط شناسه پیام چابک در دسترس است می‌توانید نسخه استاتیک متد‌ها را فراخوانی کنید:


PushMessage.markAsRead("PUSH_MESSAGE_ID");
PushMessage.messageDismissed("PUSH_MESSAGE_ID");