امکانات‌ چابک

مدیریت تگ ها

یکی از مهمترین ابزارهای دسته‌بندی کاربران، استفاده از Tag می باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت دسته‌بندی کرده و بر اساس جنسیت آنها پیام خاصی را ارسال کنید و یا به کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند یک Tag با عنوان Premium_User اختصاص دهید.

افزودن تگ

با استفاده از متد زیر، شما می‌توانید به کاربر یک Tag اختصاص دهید :

public void addTag(String tagName, VoidCallback callback)

پارامتر اول نام تگ موردنظر و پارامتر دوم یک Callback برای بررسی نتیجه این عمل می‌باشد. برای مثال به قطعه کد زیر توجه کنید:

chabok.addTag("Premium_User", new VoidCallback() {
      @Override
      public void onSuccess() {
        Log.d(TAG, "addTag onSuccess: called");
      }

      @Override
      public void onError(Throwable t) {
        Log.d(TAG, "addTag onError: called, message: " + t.getMessage());
      }
    });

کدفوق تگی بنام Premium_User را به کاربر فعلی اضافه می‌کند. اگر عملیات افزودن تگ با موفقیت انجام شود، می‌توانید از طریق پنل چابک، تگ اضافه شده به کاربر را در بخش مشترکین همانند تصویر زیر مشاهده کنید :

مشترک چابک

حذف تگ

با استفاده از متد زیر، می‌توانید یک Tag خاص از کاربر را حذف کنید :

chabok.removeTag("Premium_User", new VoidCallback() {
      @Override
      public void onSuccess() {
        Log.d(TAG, "removeTag onSuccess: called");
      }

      @Override
      public void onError(Throwable t) {
        Log.d(TAG, "removeTag onError: called, message: " + t.getMessage());
      }
    });

کدفوق تگی بنام Premium_User را از کاربر حذف می کند.

مدیریت نشان‌ها

اگر می‌خواهید شماره badge برنامه خود را بازنشانی کنید، با روش زیر می‌توانید:

chabok.resetBadge();

دریافت وضعیت برنامه

جهت بررسی وضعیت برنامه در حال اجرا می‌توانید از این امکان استفاده کنید. متدهای قابل استفاده:


chabok.isBackground()
chabok.isForeground()

نمونه:

if(chabok.isForeground()) {
// Do something on application foreground
}

وضعیت اتصال با سرور

برای این منظور ابتدا کلاس مورد نظر برای دریافت رویداد را بعنوان Listener‌ آن تعیین نموده سپس با استفاده از متد زیر رویدادهای داخلی چارچوب چابک را دریافت نمایید:public void onEvent(final ConnectionStatus status) {
if (status != null) {
  switch (status) {
    case CONNECTED:
    // your logic
    break;

  case CONNECTING:
    // your logic
    break;

  case DISCONNECTED:
    // your logic
    break;
    }
  }
}

نکته: اگر می‌خواهید تغییرات وضعیت اتصال به سرور چابک را در سمت لایه UI نشان دهید، چون ممکن است قبل از اینکه کلاس شما به عنوان listener معرفی شود، ایونت تغییر وضعیت اتصال به شما برسد و شما آن را از دست بدهید، بهتر است برای اولین بار وضعیت اتصال را با استفاده از متد getStatus از چابک دریافت نمایید.


chabok.getStatus(new Callback<ConnectionStatus>() {
  @Override
  public void onSuccess(ConnectionStatus connectionStatus) {
    Log.i(TAG + "_fetch", connectionStatus.name());
  }

  @Override
  public void onFailure(Throwable throwable) {
    Log.i(TAG, "errrror ");
  }
});