تنظیمات مکان‌یابی

۱) تعریف مجوزهای دسترسی به مکان

برای استفاده از امکانات مکان‌یابی چابک لازم است دو مجوز ACCESS_FINE_LOCATION و ACCESS_COARSE_LOCATION را در فایل AndroidManifest.xml قرار دهید:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.adpdigital.push.demo" >
  
  ...
  
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
  
  <application ... >
    
  </application>
  
</manifest>

۲) دریافت موقعیت مکانی در حالت kill

برای دریافت گزارش موقعیت مکانی درحالت kill لازم است یک IntentService تعریف نمایید تا بتوانید از سرویس مکان‌یابی استفاده کنید. سپس با استفاده از متد addCallbackIntent بایستی Intent فراخوانی سرویس خود را به شیء LocationManager‌ معرفی کنید، مانند نمونه زیر: ‍

Intent intent = new Intent(getContext(), LocationHostService.class);
locationManger.addCallbackIntent(intent);

پس از این کار، Intent موردنظر توسط چابک ذخیره و مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگراینکه با استفاده از متد removeCallbackIntent آن را غیرفعال نمایید. این IntentService در هر به‌روزرسانی موقعیت مکانی فراخوانی خواهد شد. موقعیت مکانی با کلید LocationManager.LOCATION_KEY از Intent قابل دریافت است، در متد onHandleIntent مانند نمونه زیر می‌توانید اطلاعات موقعیت مکانی به‌روزشده را استخراج نمایید:

public class LocationHostService extends IntentService {

  private static final String TAG = "LocationHostService";

  public LocationHostService() {super("LocationHostService");}
  /**
   * Creates an IntentService. Invoked by your subclass's constructor.
   *
   * @param name Used to name the worker thread, important only for debugging.
   */
  public LocationHostService(String name) {
    super(name);
  }


  @Override
  public void onDestroy() {
    super.onDestroy();
  }

  @Override
  protected void onHandleIntent(Intent intent) {

    Bundle extras = intent.getExtras();

    if(extras != null) {
      Location location = extras.getParcelable(LocationManager.LOCATION_KEY);
      if(location != null) {
        // use location here
      }
    }
  }

}

کلاس سرویس تعریف شده را به فایل AndroidManifest.xml نیز اضافه نمایید،:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.adpdigital.push.demo" >
  
  <application
    android:name=".app.DemoApplication"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light">
    
    ...
    
    <service android:name=".service.LocationHostService" >
    </service>
  </application>

</manifest>

برای غیرفعال کردن دریافت موقعیت مکانی در سرویس خود متد removeCallbackIntent را فراخوانی کنید:

locationManger.removeCallbackIntent();