مدیریت اعلان‌ها

تنظیم نمایش و کلیک روی اعلان

کلاینت چابک به طور پیش‌فرض برای پیام‌های دریافتی اعلان (نوتیفیکیشن) نمایش می‌دهد. درصورت تمایل به تنظیم نمایش اعلان‌ها، کد مورد نظر خود را می‌توانید به کلاینت اضافه کنید. برای این منظور لازم است یک شیء از نوع NotificationHandler نمونه سازی کنید، مانند قطعه کد زیر:

NotificationHandler notifHandler = new NotificationHandler() {
  @Override
  public Class getActivityClass(ChabokNotification chabokNotification) {
  // return preferred activity class to be opened on this message's notification
  return YOUR_MAIN_ACTIVITY_CLASS.class;
  }

  @Override
  public boolean buildNotification(ChabokNotification chabokNotification, NotificationCompat.Builder builder) {
  // use builder to customize the notification object
  // return false to prevent this notification to be shown to the user, otherwise true
  return true;
  }
};

chabok.addNotificationHandler(notifHandler);

در متد buildNotification با پارامترهای ورودی متد یعنی ChabokNotification و NotificationCompat.Builder می‌توانید اعلان دریافتی را به دلخواه تغییر داده و درباره نمایش آن تصمیم بگیرید. در صورتی که مقدار بازگشتی از این متد true باشد، کتابخانه با توجه به تنظیمات مربوطه اعلان را نمایش می‌دهد ولی اگر مقدار بازگشتی false باشد بدین معنی است که شما خود نمایش را به عهده می‌گیرید.

دریافت دیتای نوتیفیکیشن

با استفاده از قطعه کد زیر در متد buildNotification که در بخش تنظیم نمایش اعلان به آن اشاره شده است، می‌توانید به data نوتیفیکیشن دسترسی داشته باشید :

if (chabokNotification.getExtras() != null) {
  Bundle payload = chabokNotification.getExtras();
  //FCM message data
  Object data = payload.get("data");
} else if (chabokNotification.getMessage() != null) {
  PushMessage payload = chabokNotification.getMessage();
  //Chabok message data
  JSONObject data = payload.getData();
}

نمایش کامل متن بلند در اعلان

چابک به صورت پیش‌فرض متن پیام و پوش‌نوتیفیکیشن را به صورت bigText نمایش نمی‌دهد. برای نمایش متن پیام و پوش‌نوتیفیکیشن با استفاده از متد buildNotification اقدام به نمایش نوتیفیکیشن شخصی‌سازی شده خود کنید (دقت کنید که در متد فوق در صورت نمایش اعلان شخصی‌سازی شده، باید return false برگردانید) و از قطعه کد زیر در متد فوق استفاده کنید :

NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) getApplicationContext().getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);

String notifText = chabokNotification.getText();
builder.setStyle(new NotificationCompat.BigTextStyle().bigText(notifText));
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN) {
  builder.setPriority(Notification.PRIORITY_MAX);
}

notificationManager.notify(0, builder.build());