امکانات‌ دیگر

چابک متناسب با نیاز شما امکانات دیگری را هم در اختیار شما می گذارد. در این صفحه می‌توانید از وضعیت اتصال سرور و کلاینت مطلع شوید. شناسه‌های دستگاه و کاربر خود را از چابک دریافت نمایید. در آخر می‌توانید از اطلاعات کاربران خود را مدیریت کنید.


وضعیت اتصال به سرور

برای اطلاع از وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن،میتوانید از متد زیر استفاده کنید:

connecting: دریافت وضیت در حال اتصال

chabok.on('connecting', _ => {status = 'Connecting ...'}); 

connected: دریافت وضعیت اتصال برقرار شده است

chabok.on('connected', _ => {status = 'connected ...'}); 

disconnected: دریافت وضعیت اتصال قطع شده است

chabok.on('disconnected', _ => {status = 'disconnected ...'}); 

closed: دریافت وضعیت اتصال بسته شده است

chabok.on('closed', _ => {status = 'closed ...'}); 

error: رویداد دریافت خطا‌ها

chabok.on('error', _ => {status = 'error ...'}); 


دریافت شناسه دستگاه

هر دستگاه در سرویس چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید:

chabok.getInstallationId().then( installationId => {
	console.log('InstallationId: ', installationId)
}).catch(error => {
	console.log('Fail to getInstallationId', error)
})

دریافت شناسه کاربر

هر کاربر در سرویس چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید:

chabok.getUserId().then(userId => {
	console.log('userId: ', userId)
}).catch(error => {
	console.log('Fail to getUserId', error)
})